بر اساس آخرين شمارش آرا دکتر محمود احمدي نژاد با 68 درصد آرا پيروز انتخابات است.

           

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،تاکنون11 ميليون و 170 هزار راي شمارش شده و از اين تعداد 68 درصد از آن را احمدي نژاد و 29 درصد از آن را مير حسين موسوي بدست آورده است.