سيد کمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري با تأکيد بر اينکه براساس آخرين نظرسنجي ها احمدي نژاد مطرح ترين گزينه است، افزود: جبهه پيروان با گروههاي مرجع و شخصيتهاي اصولگرا مذاکراتي در راستاي رسيدن به کانديداي واحد داشته است.
سيد کمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري با تأکيد بر اينکه براساس آخرين نظرسنجي ها احمدي نژاد مطرح ترين گزينه است، افزود: جبهه پيروان با گروههاي مرجع و شخصيتهاي اصولگرا مذاکراتي در راستاي رسيدن به کانديداي واحد داشته است.