سید محمد خاتمی در دیدار نوروزی با تنی چند از همفکران و مشاورانش ضمن برائت از جنبش سبز اعلام کرد که از این به اصطلاح جنبش متنفر است .

چند تن از نزدیکان و همفکران محمد خاتمی در تعطیللات نوروز ضمن دیدار با وی صحبت هایی را درباره آینده جنبش سبز داشته و مواردی را در این زمینه مطرح كرده اند که با واکنش منفی و توام با عصبانیت خاتمی مواجه شده است .


خاتمی در این دیدار جنبش سبز را یک جنبش تمام شده دانسته و با بیان اینکه از ابتدا امید چندانی به این جنبش که بیشتر به یک هیجان کاذب شبیه بوده نداشته است از کسانی که وی را تشویق به پیوستن به موسوی کرده بودند به شدت انتقاد کرد .

خاتمی در این دیدار ضمن اعلام برائت از جنبش سبز و افرادی مثل موسوی و کروبی که باعث انزوای وی شده اند ، از نزدیکان خود خواست به جای مانور بر روی جنبش سبز و افرادی مثل موسوی و کروبی به دنبال احیای دوم خرداد در چارچوب قانون اساسی باشند .