به گزارش«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از پایگاه جوان انقلابی؛ شنیده شده است که آیت الله صدیقی در مسجد اعظم اهواز 92/12/15 فرموده اند: احساس میکنیـم طوفــان هایی در پیـش داریـم و ما این را از زیارت رفتن های رهبـری متوجه میشـویم ایشان در سه هفته اخیر سه بار به مشهد مقدس و دو بار به جمکران رفته اند جهت توسل....

به گزارش«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از پایگاه جوان انقلابی؛ شنیده شده است که آیت الله صدیقی در مسجد اعظم اهواز 92/12/15 فرموده اند: احساس میکنیـم طوفــان هایی در پیـش داریـم و ما این را از زیارت رفتن های رهبـری متوجه میشـویم ایشان در سه هفته اخیر سه بار به مشهد مقدس و دو بار به جمکران رفته اند جهت توسل....