عبدالمالک ریگی قصد دارد مراکزی تروریستی با ظاهر مدارس علوم دینی تاسیس کند.عبدالمالک ریگی تروریست وابسته به افراطیون پاکستان و پشتیبانی شده از سوی نیروهای آمریکایی قصد دارد با تاسیس مدرسه ای به ظاهر دینی در پاکستان به تربیت و تجهیز نیروهای انتحاری وتروریستی اقدام کند.

بودجه این مدرسه از طرف سفارت عربستان و بخش هایی از دولت پاکستان تامین شده و مدیریت آن را فردی به نام فاروق زاهدانی برعهده دارد که در اقدامی شگفت انگیز به راحتی از مرزهای ایران تردد کرده و به تبلیغ رسمی علیه تشیع و دولت ایران مشغول است.

عمده جذب افراد برای این مدرسه از میان جوانان بیکار و حتی معتاد بخش های جنوب شرقی کشور صورت می گیرد که پس از شناسایی به پاکستان برده شده و برای انجام عملیات تروریستی آموزش می بینند.