دکتر وحید یامین پور در صفحه فیسبوک خود نوشت:خیلی ها فکر نمی کردند که رهبری در حوزه سیاست خارجی تا این اندازه عرصه را برای آقای روحانی فراخ بگذارند.

آقای روحانی در مصاحبه با رسانه های امریکایی گفتند که من اختیار تام دارم. از طرفی حرف زدن از «نرمش قهرمانانه» آنهم خطاب به فرماندهان عالی سپاه اقدام قابل تاملی است. از همان ابتدا حمایت های رهبری از رئیس جمهور محترم برای حامیان آقای روحانی هم جای تامل داشت... وحالا بیشتر. اما چرا چنین است؟
شاید رهبری می خواهند هیچ گونه بهانه ای برای کار کردن دولت یا بهبود اوضاع اقتصادی باقی نماند. اوضاع چنان نباشد که کسی مثل خاتمی دست آخر بگوید من میخواستم کار کنم اما نشد و نگذاشتند یا حرف از بیشتر شدن اختیارات بزنند. شاید این اقدام خنثی کردن شبهه افکنی ها و بهانه گیری های آینده باشد. بالاخره بخشی از دولت تربیت شدگان مکتب هاشمی و خاتمی هستند. بالاترین تهدید آینده ی سیاسی ایران می تواند این باشد که عده ای افراطی ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی را بهانه کنند تا به نظام فشار وارد کنند؛ شبیه نمایندگان افراطی مجلس ششم.