سايت هاي جريان فتنه و ضد انقلاب كه اين روزها در يك سكته جرياني – تشكيلاتي بسر مي برند،تلاش فراواني دارند تا با جعل اخبار بهانه هايي را براي زنده نشان دادن خود فراهم آورند.

در آخرين تلاش هاي فتنه گران ،سايت ضد انقلابي بالاترين در خبري كه آن را «اعتراف طائب به اختلاف افکنی در جنبش سبز بر سر اعدام های دهه شصت» ناميد،كوشيد تا ضمن حمله به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقطه كانوني برابر ضد انقلاب را سپاه معرفي كرده و اضمحلال موجود اين جريان به علت بايكوت افكار عمومي را حاصل برنامه ريزي هاي اين نهاد مقدس عنوان كند.
در همين رابطه در بررسي هاي صورت گرفته در خصوص اين خبر به چند نكته مي توان اشاره كرد:
1- بخشي از اجزا و بدنه اين خبر متعلق به سخنراني هاي حجه الاسلام مهدي طائب برادر حجه الاسلام حسين طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه بوده و قسمت اعظم آن نيز حاصل توهمات خبرسازان جريان فتنه مي باشد.مضاف بر اين كه در اين خصوص بايد گفت آن بخش از اظهاراتي كه متعلق به حجه الاسلام مهدي طائب مي باشد نيز مربوط به گذشته مي باشد.
2- در چرايي انتشار اين خبر نيز مي توان دو گمانه را مطرح كرد.گمانه اول عمدي بودن اين خبر سازي توسط عناصري سطح بالا و مهره هايي همچون محسن سازگارا مي باشد.در اين بخش با توجه به نقش سپاه در دفع فتنه سال 88 مي توان اين حركت را يك انتقام عليه كانون آگاهي و بصيرت و مدافعان امنيت و آسايش ملت ارزيابي كرد.
گمانه دوم امات سهوي بودن اين خبرسازي و آنهم توسط عناصر سطح پائين اين جريان مي باشد كه به اعتبار اين سهوي بودن نيز بايد آن را عذر بدتر از گناه دانست.چرا كه اين جريان تلاش دارد در راستاي امپراطوري دروغ به اغفال و فريب مخاطبين ريزش كرده خود بپردازد.در اين رسوايي شايد همين بس كه بگوئيم حجه الاسلام مهدي و حسين طائب هر دو از چهره هاي برجسته و شناخته شده اي هستند كه مي توان تشخيص داد كدامين يك چه مواضع و چه اظهارنظري كرده اند و اينكه فتنه گران از اين مساله عاجز هستند ناشي از فقدان شناخت و تحليل سياسي از سپهر سياسي كشور است.
در مجموع با احصاء هر دوي اين گمانه ها بايد گفت كه اين حركت چه عمدي باشد وچه سهوي ،از تلاش هايي پرده بر مي دارد كه راسش امپراطوري دورغ بوده و عناصرش سايت هاي بي نام و نشاني كه خود از دروغ آفريني هاي آنان خسته و بيزار شده اند،بگونه اي كه حتي چندي پيش يكي از اين سايت هاي ضد انقلاب نيز كاربران خود را قسم داده بود كه ديگر دروغ منتشر نكنند!