شنيده شده است چند تبعه افغاني با 15 خط موبايل و 4 خط تلفن ماهواره‌اي ثريا و 20 ميليون تومان پول نقد در ارتباط با درگيري‌ها و آشوب‌هاي اخير در تهران توسط نهادهاي انتظامي دستگير شده‌اند.

شنيده شده است چند تبعه افغاني با 15 خط موبايل و 4 خط تلفن ماهواره‌اي ثريا و 20 ميليون تومان پول نقد در ارتباط با درگيري‌ها و آشوب‌هاي اخير در تهران توسط نهادهاي انتظامي دستگير شده‌اند.