متن اطلاعیه این سایت به شرح ذیل می باشد :

میرحسین که به صحنه آمد همگی از یار امام گفتند و شوری بپا خاست.اما نحوه عملکرد میرحسین و ستادش شوری را که می رفت تبدیل به خواست عمومی کند با شکست مواجه ساخت.حمایت عناصر ساختارشکن حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از مهندس موسوی و حضور آنها درستادهای وی، نقطه آغازاین ناامیدی ها بود.

زمانی که میرحسین موسوی نخست وزیر زمان جنگ نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد، شوقی در میان نیروهای وفادار به انقلاب برپاشد که بازگشت به روزهای طلایی انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس را در دل ها زنده ساخت.

میرحسین که به صحنه آمد همگی از یار امام گفتند و شوری بپا خاست.اما نحوه عملکرد میرحسین و ستادش شوری را که می رفت تبدیل به خواست عمومی کند با شکست مواجه ساخت.حمایت عناصر ساختارشکن حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از مهندس موسوی و حضور آنها درستادهای وی نقطه آغازاین ناامیدی ها بود. هرچند که تیر خلاص به حامیان صدیق مهندس زمانی شلیک شد که برخی تحت حمایت از وی خیابان ها را جولانگاه رقص و آوازهای کوچه بازاری کرده و با گذر از ارزش ها و هنجارها ،تضاد با تفکر ومرام انقلاب را به نمایش گذاشتند.اما آنچه که بیش از این ها غم را در سینه دوستان به حرکت درآورد حمایت رادیوهای بیگانه و اپوزیسیونی بود که کمر به حذف انقلاب اسلامی دارند.همچنین تکذیب مصاحبه دکتر بهزادیان نژاد با سایت انتخاب 10 که درآن از حمایت خانواده هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفته بود ما حامیان را چنان متعجب ساخته که درستی افشاگری های دکتر محمود احمدی نژاد برای ما هیچ قرینه ای را مبنی بر تغییر اساسی فکر و اندیشه مهندس موسوی باقی نگذاشت

لذا ما جمعی از حامیان ارزش ها که مهندس موسوی را زنده کننده ارزش های انقلاب می دانستیم ،ضمن عدول از حمایت های خود اعلام می کنیم که نامزد اصلح در این دوره از انتخابات کسی می باشد که مخالف ثروت اندوزی و رانت خواری کسانی می باشد که هم اکنون به گرد کاندیدای اصلاح طلبان جمع گردیده اند.دکتر احمدی نژاد بی تردید نامزد اصلحی است که همچون مهندس موسوی دردام کانون صاحبان ثروت و قدرت نیفتاده است.

سایت انتخاب 10 ضمن تاسف از فعالیت رسانه ای در ایام گذشته به نفع آقای موسوی کاملا فعالیت خود را به نفع وی قطع کرده و به دامان خواست ورای مردم یعنی دکتر احمدی نژاد باز می گردد.

متن اطلاعیه این سایت به شرح ذیل می باشد :

میرحسین که به صحنه آمد همگی از یار امام گفتند و شوری بپا خاست.اما نحوه عملکرد میرحسین و ستادش شوری را که می رفت تبدیل به خواست عمومی کند با شکست مواجه ساخت.حمایت عناصر ساختارشکن حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از مهندس موسوی و حضور آنها درستادهای وی، نقطه آغازاین ناامیدی ها بود.

زمانی که میرحسین موسوی نخست وزیر زمان جنگ نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد، شوقی در میان نیروهای وفادار به انقلاب برپاشد که بازگشت به روزهای طلایی انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس را در دل ها زنده ساخت.

میرحسین که به صحنه آمد همگی از یار امام گفتند و شوری بپا خاست.اما نحوه عملکرد میرحسین و ستادش شوری را که می رفت تبدیل به خواست عمومی کند با شکست مواجه ساخت.حمایت عناصر ساختارشکن حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از مهندس موسوی و حضور آنها درستادهای وی نقطه آغازاین ناامیدی ها بود. هرچند که تیر خلاص به حامیان صدیق مهندس زمانی شلیک شد که برخی تحت حمایت از وی خیابان ها را جولانگاه رقص و آوازهای کوچه بازاری کرده و با گذر از ارزش ها و هنجارها ،تضاد با تفکر ومرام انقلاب را به نمایش گذاشتند.اما آنچه که بیش از این ها غم را در سینه دوستان به حرکت درآورد حمایت رادیوهای بیگانه و اپوزیسیونی بود که کمر به حذف انقلاب اسلامی دارند.همچنین تکذیب مصاحبه دکتر بهزادیان نژاد با سایت انتخاب 10 که درآن از حمایت خانواده هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفته بود ما حامیان را چنان متعجب ساخته که درستی افشاگری های دکتر محمود احمدی نژاد برای ما هیچ قرینه ای را مبنی بر تغییر اساسی فکر و اندیشه مهندس موسوی باقی نگذاشت

لذا ما جمعی از حامیان ارزش ها که مهندس موسوی را زنده کننده ارزش های انقلاب می دانستیم ،ضمن عدول از حمایت های خود اعلام می کنیم که نامزد اصلح در این دوره از انتخابات کسی می باشد که مخالف ثروت اندوزی و رانت خواری کسانی می باشد که هم اکنون به گرد کاندیدای اصلاح طلبان جمع گردیده اند.دکتر احمدی نژاد بی تردید نامزد اصلحی است که همچون مهندس موسوی دردام کانون صاحبان ثروت و قدرت نیفتاده است.

سایت انتخاب 10 ضمن تاسف از فعالیت رسانه ای در ایام گذشته به نفع آقای موسوی کاملا فعالیت خود را به نفع وی قطع کرده و به دامان خواست ورای مردم یعنی دکتر احمدی نژاد باز می گردد.