كاتب ويژه خاتمي در زمان رياست جمهوري وي، با لحني احساسي و تحريك آميز، سران احزاب مدعي اصلاحات را به خاطر عدم تداوم آشوبگري مورد سرزنش قرار داد و از آنها خواست به كمپين كوچ سبز بپيوندند!

بابك داد با بيان اينكه بعد از دو ماه چرا خبري از سران دستگير نشده احزاب اصلاح طلب نيست تا محكم عليه اين نظام نامشروع حرف بزنند، مي نويسد: چرا آنها نقش خود را با جديت بيشتر و در اختفا ايفا نكنند؟ چرا هزينه هاي كوچ براي فاش گويي را نپذيريند؟ چرا از خانه دل نمي كنند و كوچ سبز را تجربه نمي كنند. آنها با كوچ و اختفا در همين سرزمين، افشاگري كنند. كروبي و موسوي از جان گذشته اند اما به تعداد بيشتري از رهبران دست از جان شسته نياز است. خوشبختانه ما الان موسوي را داريم كه يك بار غسل شهادت كرده است.

گفتني است نامبرده در حالي كه از كشور خارج شده، با همكاري سرويس هاي امنيتي بيگانه و رسانه هاي در اختيار آنها (نظير گويانيوز و بي بي سي) چنين القا مي كند كه در داخل كشور متواري است و شجاعانه(!) در حال مبارزه است تا با اين ترفند برخي عناصر ساده لوح، خام و جوگير شوند. علت رويكرد به پروژه جديد هم اين است كه عناصر ضد انقلاب به مراتب گردن كلفت تر از آقاي «داد»- كه وي حتي پادوي آنها هم محسوب مي شود- به محض علني شدن اقامت در خارج، تمام خاصيت و ارزش خود را براي سرويس هاي جاسوسي آن كشورها از دست داده و تبديل به مهره سوخته و تاريخ مصرف گذشته شده اند. بنابراين پروژه كوچ سبز-بخوانيد پوچ سبز- را از طريق يك مهره ميداني سرخورده به اجرا گذاشته اند و گاه از طريق انتشار مقاله اي از وي در گويانيوز و گاه مصاحبه تلفني بي بي سي با وي از مخفي گاه(!!) چنين القا مي كنند كه وي هنوز در ايران است.

ذكر اين نكته هم به جاست كه گروهك هاي ضدانقلاب پس از دست به اسلحه شدن و برپايي انفجارهاي وحشيانه و عمليات تروريستي، به اختفا در خانه هاي تيمي و سپس فرار به خارج از كشور روي آوردند