۴۳/۳۱ درصد شركت كنندگان در نظرسنجى روز شنبه «روزنامه ايران» معتقدند كه پيروزى در مسير هسته اى شدن الگويى براى دستيابى به قله هاى دانش در عرصه هاى ديگر است.

۴۲/۶۸ درصد مخاطبان این روزنامه هم مهمترين پيام موفقيت دانشمندان جوان ايرانى در كامل كردن چرخه سوخت اتمى را در اين مى دانند كه با تلاش، مقاومت و ايستادگى مى توان به قله هاى دانش و فناورى دست يافت. ساير شركت كنندگان در اين نظرسنجى نيز ديگر گزينه ها را برگزيده اند.

۴۳/۳۱ درصد شركت كنندگان در نظرسنجى روز شنبه «روزنامه ايران» معتقدند كه پيروزى در مسير هسته اى شدن الگويى براى دستيابى به قله هاى دانش در عرصه هاى ديگر است.

۴۲/۶۸ درصد مخاطبان این روزنامه هم مهمترين پيام موفقيت دانشمندان جوان ايرانى در كامل كردن چرخه سوخت اتمى را در اين مى دانند كه با تلاش، مقاومت و ايستادگى مى توان به قله هاى دانش و فناورى دست يافت. ساير شركت كنندگان در اين نظرسنجى نيز ديگر گزينه ها را برگزيده اند.