كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: 40 هزار و 676 نماينده از سوي ميرحسين موسوي يكي از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بر سر صندوق ها حاضر و ناظر بودند.

پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور اعلام كرد: از طرف ميرحسين موسوي 40هزار و 676 نماينده، از طرف محمود احمدي نژاد 33 هزار و 58 نفر نماينده، از طرف مهدي كروبي 13 هزار و 506 نفر نماينده و محسن رضايي 5 هزار و 421 نفر نماينده بر سر صندوق هاي رأي در سراسر كشور حضور داشته‌اند.

با توجه به اينكه تعداد صندوق‌هاي سراسر كشور 45713 صندوق بود، بدين ترتيب موسوي در 89 درصد صندوق هاي سراسر كشور، احمدي نژاد در 72 درصد صندوق هاي سراسر كشور، كروبي در 5/29 درصد صندوق هاي سراسر كشور و رضايي در 12 درصد صندوق هاي سراسر كشور نماينده داشته‌اند.

در مجموع 92 هزار و 661 نماينده نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بر سر 45713 صندوق رأي سراسر كشور حاضر بوده و بر عملكرد مجريان نظارت كامل داشته‌اند.

تعداد نمايندگان هر كدام از نامزدها در استان‌ها به تفكيك بدين شرح مي‌باشد:

* آذربايجان شرقي

محمود احمدي‌نژاد 1940

محسن رضايي 204

مهدي كروبي 538

ميرحسين موسوي 2408

جمع كل 5090

 

* آذربايجان غربي

محمود احمدي‌‌نژاد 1675

محسن رضايي258

كروبي 310

ميرحسين موسوي1731

جمع كل 3974

 

*اردبيل

محمود احمدي‌نژاد 719

محسن رضايي 9

مهدي كروبي 449

ميرحسين موسوي 1006

جمع كل 2183

 

*اصفهان

محمود احمدي‌نژاد1744

محسن رضايي 175

مهدي كروبي 1277

ميرحسين موسوي 2199

جمع كل 5395

 

* ايلام

محمود احمدي‌نژاد 428

محسن رضايي 137

مهدي كروبي 290

ميرحسين موسوي479

جمع كل 1334

 

* نام استان

بوشهر

محمود احمدي‌نژاد 467

محسن رضايي 41

مهدي كروبي 143

ميرحسين موسوي601

جمع كل 1252

 

* نام استان

تهران

محمود احمدي‌نژاد 5240

محسن رضايي407

مهدي كروبي 1530

ميرحسين موسوي5783

جمع كل 12960

 

* نام استان

چهارمحال و بختياري

محمود احمدي‌نژاد 540

محسن رضايي138

مهدي كروبي154

ميرحسين موسوي590

جمع كل 1422

 

*خوزستان

محمود احمدي‌نژاد 2290

محسن رضايي27

مهدي كروبي 271

ميرحسين موسوي2684

جمع كل 5191

 

*خراسان جنوبي

محمود احمدي‌نژاد 551

محسن رضايي47

مهدي كروبي198

ميرحسين موسوي 586

جمع كل 1382

 

*خراسان رضوي

محمود احمدي‌نژاد 351

محسن رضايي 8

مهدي كروبي 218

ميرحسين موسوي408

جمع كل 985

 

* خراسان شمالي

محمود احمدي‌نژاد 1864

محسن رضايي 899

مهدي كروبي 716

ميرحسين موسوي2062

جمع كل 5541

 

* زنجان

محمود احمدي‌نژاد 641

محسن رضايي68

مهدي كروبي 170

ميرحسين موسوي646

جمع كل 1525

 

* سيستان و بلوچستان

محمود احمدي‌نژاد 304

محسن رضايي139

مهدي كروبي 221

ميرحسين موسوي511

جمع كل 1175

 

*سمنان

محمود احمدي‌نژاد 698

محسن رضايي50

مهدي كروبي 485

ميرحسين موسوي1003

جمع كل 2236

 

* فارس

محمود احمدي‌نژاد 2397

محسن رضايي9

مهدي كروبي 0

ميرحسين موسوي 2401

جمع كل 4807

 

*قم

محمود احمدي‌نژاد 598

محسن رضايي20

مهدي كروبي 483

ميرحسين موسوي600

جمع كل 1701

 

*قزوين

محمود احمدي‌نژاد 76

محسن رضايي305

مهدي كروبي 127

ميرحسين موسوي488

جمع كل 996

 

*كرمان

محمود احمدي‌نژاد 850

محسن رضايي278

مهدي كروبي 275

ميرحسين موسوي923

جمع كل 2326

 

*كرمانشاه

محمود احمدي‌نژاد 1269

محسن رضايي337

مهدي كروبي 240

ميرحسين موسوي 1755

جمع كل 3601

 

*كردستان

محمود احمدي‌نژاد 1207

محسن رضايي113

مهدي كروبي 448

ميرحسين موسوي 1335

جمع كل 3103

 

*كهكيلويه بوير‌احمد

محمود احمدي‌نژاد 589

محسن رضايي206

مهدي كروبي 292

ميرحسين موسوي602

جمع كل 1689

 

*گيلان

محمود احمدي‌نژاد 900

محسن رضايي27

مهدي كروبي 420

ميرحسين موسوي1051

جمع كل 2398

 

*گلستان

محمود احمدي‌نژاد 1651

محسن رضايي59

مهدي كروبي 833

ميرحسين موسوي1971

جمع كل 4514

 

*لرستان

محمود احمدي‌نژاد 112

محسن رضايي512

مهدي كروبي 920

ميرحسين موسوي1136

جمع كل 2680

 

*مازندران

محمود احمدي‌نژاد 1331

محسن رضايي264

مهدي كروبي 259

ميرحسين موسوي2454

جمع كل 4308

 

*مركزي

محمود احمدي‌نژاد 537

محسن رضايي139

مهدي كروبي 604

ميرحسين موسوي703

جمع كل 1983

 

*هرمزگان

محمود احمدي‌نژاد 752

محسن رضايي 207

مهدي كروبي 771

ميرحسين موسوي 715

جمع كل 2445

 

*همدان

محمود احمدي‌نژاد 912

محسن رضايي335

مهدي كروبي 650

ميرحسين موسوي1168

جمع كل 3065

 

*يزد

محمود احمدي‌نژاد 506

محسن رضايي3

مهدي كروبي 214

ميرحسين موسوي677

جمع كل 1400

 

***جمع كل تعداد نمايندگان كانديداها در سراسر كشور

محمود احمدي‌نژاد 33058

محسن رضايي5421

مهدي كروبي 13506

ميرحسين موسوي40676

جمع كل 92661