انجمن اسلامي دانشجويان 42 دانشگاه کشور در نامه سرگشاده خطاب به نمايندگان مجلس: آقاي عباسپور فاقد وجاهت و مقبوليت لازم در بين دانشگاهيان جهت نمايندگي اين قشر در مجلس است.

متن کامل اين نامه به شرح زير است:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم

همان‌گونه که به خوبي مطلع‌ايد، دانشجويان و دانشگاهيان به عنوان يکي از گروه‌هاي مرجع جامعه اسلامي، همواره دغدغه و نگراني تصميم سازي‌ها و تصميم گيري‌هاي صورت گرفته در بخش‌هاي گوناگون نظام بويژه دولت و مجلس شوراي اسلامي را داشته‌اند و تلاش نموده‌‍‌‌اند تا از يکسو با ارائه پيشنهاد و راهکارهاي منطقي، مسئولين را در اتخاذ تصميم، ياري دهند و از طرف ديگر با رصد نمودن تحولات و مناسبات مديريتي، از هرگونه انحراف و وارد شدن صدمه به داانشگاهيان جلوگيري کنند.

بي شک، يکي ار دل‌مشغولي‌هاي دانشگاهيان در خصوص رقم خوردن سرنوشت دانشگاه‌هاي کشور، کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي بوده است که قاعدتا اين کميسيون بايد ملجاء و ماوايي براي دانشگاهيان باشد. لکن متاسفانه رياست کميسيون آموزش مجلس بر عهده فردي قرار گرفته که به اعتقاد قاطبه دانشگاهيان و دلسوزان دانشگاهي، اولويت کاري‌اش در مجلس مسئله‌اي غير از مسائل و مشکلات دانشگاه‌هاي سراسر کشور است.

عملکرد ناصواب، سياسي، غرض ورزانه و سوال برانگيز آقاي عباسپور تهراني در چند سال اخير خود گواهي محکم بر اين مدعي است و به نظر مي رسد نيازي به توضيح ندارد.

همگان ديدند که آقاي عباسپور چگونه در مقاطع مختلف، براي مديريت فاسد دانشگاه آزاد سينه چاک مي نمود، بطوريکه گويي ايشان وکيل الجاسبي است و نه وکيل ملت.

دانشجويان هنوز آن يکشنبه سياه را از ياد نبرده‌اند که آقاي عباسپور در دفاع از آقاي جاسبي سينه چاک کرد و همه اصول نظام و انقلاب را به سخره گرفت و بستر ساز به راي گذاشتن نظر ولايت فقيه در مجلس شد.

آقايان و خانم‌ها، نمايندگان محترم مجلس

صادقانه مي گوئيم، آقاي عباسپور فاقد وجاهت و مقبوليت لازم در بين دانشگاهيان جهت نمايندگي اين قشر در مجلس است.لذا از شما عزيزان مجدانه مي خواهيم، از همين امروز با عدم راي موافق به ايشان، جهت نمايندگي کميسيون آموزش در کميسيون تلفيق بودجه، آغاز گر خاتمه صحنه گرداني ايشان جهت مسائل دانشگاهي در مجلس باشيد.

انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف
انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بابل
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه
انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه سيستان و بلوچستان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشده علوم قضايي تهران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام
انجمن اسلامي دانشجويان مرکز آموزش عالي فني کرمانشاه
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
انجمن اسلامي دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراک
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مازندران
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه قم
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هرمزگان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه نيما(محمود آباد)
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اهواز
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مهرگان محلات
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
انجمن اسلامي دانشجويان مستقل مرکز آموزش عالي فني اميرکبير اراک
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي چابهار
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي بيرجند
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي
انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده پرستاري رامسر
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پيام نور خوراسگان