مسلماً فتنه های بعد از انقلاب اسلامی در راستای براندازی نظام اسلامی و یا انحراف در مسیر انقلاب بوده است و در آینده تا انقلاب اسلامی به راه صحیح خود ادامه می دهد، فتنه ها در برابر آن ظهور و بروز می کنند. همه فتنه ها دارای ویژگیهای عمومی و اهداف مشخص و خصوصیات مشابه هستند. مدلهای حاکم بر فتنه های مقابل انقلاب اسلامی از اصولی کلی و متشابه پیروی می کنند. باید آنها را شناخت و نسبت به انعقاد نطفه فتنه ها حساس بود و اطلاع رسانی کرد و بصیرت عمومی را افزایش داد.

ویژگیهای عمومی فتنه های مقابل انقلاب اسلامی ایران را می توان دسته بندی اصولی کرد. چند نمونه آن به شرح زیر است.
1- همه فتنه ها بلا استثناء دارای برنامه و مدیریت پشت صحنه هستند. شناخت برنامه ها از قبل می تواند به دفع آنها یا حتی خنثی کردن آنها در نطفه کمک کند. مدیریت پشت صحنه فتنه ها، گرچه ممکن است متفاوت باشد، ولی می توان آنها را تا حدی شناسائی کرد و اطلاع رسانی به موقع بسیار کار ساز است.
2- در همه فتنه ها حق و باطل در هم تنیده و مخلوط می گردد. هرچه امتزاج حق و باطل گسترده تر و عمیق تر باشد، فتنه را گسترده تر و پیچیده تر می کند. کمک به آحاد جامعه برای تشخیص و تفکیک حق و باطل و هدایت آنها برای سنجیدن افراد با حق و جلوگیری از سنجیدن حق با افراد و یا به عبارتی تفکیک بین فرد و حق کمک کننده است.
3- فتنه بدون عقبه و ایدئولوژی فکری در حد یک آشوب، اغتشاش یا نا آرامی یا نارضایتی محدود می شود. عقبه قدرتمند فکری است که فتنه را شعله ورتر و گسترده تر می کند. پس شناخت عقبه فکری فتنه ها و شاخصه های حاکم بر تفکرات فتنه زا کمک می کند تا از گسترش فتنه جلوگیری شود. بهترین راه کار چنگ زدن و متوسل شدن به گفتمان زلال امام (ره)، گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان رهبری عزیز است. نشان دادن وجه تمایزات تفکرات فتنه زا با گفتمان انقلاب اسلامی و روشنگری در این حوزه کار را بر فتنه گران سخت و ثقیل می کند. بیان ساده امام بسیار جاذب و زلال است که می تواند آلودگی های فکری فتنه گران را بسیار ساده نشان دهد.
4- فتنه اگر جایگاه اجتماعی و اقتصادی نداشته باشد، شکل نمی گیرد و یا گسترده و خطر زا نمی شود. شناسائی پایگاهها و اقشاری که فتنه می تواند آنها را بسیج کند و اطلاع رسانی و انجام کار فرهنگی به موقع با آنها می تواند پایگاههای فتنه را محدود یا محو کند. لذا همواره باید این پایگاهها رصد گردد و نسبت به ایجاد آنها حساسیت وجود داشته باشد.
5- فتنه گران و عاملان اصلی فتنه ها و پیروان اصلی آنها عمدتاً از سقوط اخلاقی رنج می برند و گرفتار چرب و شیرین دنیا شده اند. دنیا طلبی و قدرت طلبی مشی فتنه گران است. لذا برای نظام حاکم اسلامی که مشی و مرامی غیر از این دارد، می توان مدعی شد که این نکته از نقاط ضعف و پاشنه آشیل فتنه است و به راحتی قابل تشخیص و رصد و اطلاع رسانی به موقع است. با بررسی این خصوصیات در زندگی عوامل فتنه و روشنگری مناسب می توان چرخهای فتنه را پنچر کرد و آن را زمین گیر نمود.
6- فتنه گران از نقاط ضعف و چالش های نظام بیشترین بهره برداری را می کنند. به عبارتی ضعف های موجود در نظام بهترین خوراک و مناسبترین زوایا برای رشد و شکل گیری فتنه است. پس همواره باید ضعف های طبیعی و ضعف های ساختگی مورد توجه و رصد قرار گیرند و نسبت به بر طرف کردن آنها یا اطلاع رسانی صادقانه به مردم اقدام کرد و فرصت ها را از فتنه و فتنه گران گرفت.
7- ضعف های در حوزه های اقتصاد نظیر معیشت مردم، گرانی، تورم، بیکاری، عدم امنیت شغلی، تحریم می تواند توسط فتنه گران مورد بهره برداری قرار گیرد و فتنه گران به سبب آن یار گیری کنند و چتر بازی نمایند.
نارسائی در بر آورده کردن حقوق آشکار مردم، خصوصاً تنگ نظریهای در ایام انتخابات، توپ کاری بین مسئولان در رابطه با حقوق عمومی، رقابت های ناعادلانه، تبعیضات عمومی، عدم توجیه به موقع تصمیمات شورای نگهبان، پارتی بازی مسئولان، بکارگیری اقوام و خویشان مسئولان در کنار خود (نظیر اینکه بعضی مسئولان همسر خود را مشاور خود می کنند)، و .... می تواند ذهنیات جامعه را موقتاً آماده برای پذیرش افکار و رفتارهای فتنه گران کند.
آنچه مسلم است و تجربه نشان داده است آن است که می توان با مقابله صحیح و به موقع با فتنه، آن را به نفع نظام اسلامی چرخاند و به عنوان عواملی جدید برای تحکیم و تثبیت هر چه بیشتر انقلاب اسلامی بکار گرفت. برای این منظور می توان راهکارهائی را مد نظر قرار داد. مثلاً :
1- هر قشر جامعه، هر صنف جامعه، هر گروه اجتماعی جامعه و هر .... نسبت به تشکیل یک اتاق فکر یا یک شبکه اتاق فکر اقدام نماید و زمینه ها و بستر های ایجاد فتنه را نظاره گر باشد و به موقع اقدام کند. از به هم پیوستن آنها شبکه ملی بوجود می آید.
2- شناسائی و درک صحیح و تحلیل خوب و جامع از شرایط توسط امام (ره) و رهبر انقلاب همواره پته فتنه گران را بر آب ریخته است. لذا اطاعت از رهبری و گوش به رهنمود های ایشان می تواند همزمان از شل گیری و فراگیری فتنه ها جلوگیری کند و در عوض نظام اسلامی را در دل و جان جامعه عمق بیشتری بخشید.
3- داشتن آمادگی کامل برای مراحل مختلف اعم از هجمه فکری، اقدام عملی، حرکت میدانی و بسیج عمومی یک راهکار اثر بخش و باز دارنده در مقابل هر فتنه ای است. لذا از فرد و گروه نسبت به این آمادگی در سطوح مختلف اعم از مدرسه، مسجد، دانشگاه، خانواده، محله و ..... باید توجه ویژه داشته باشد.
4- بدیهی است که شناخت و معرفی طرحهای فتنه گران و افشای به موقع آنها به خوبی می تواند نقشه ها را نقش بر آب کند.
5- هر فتنه ای تکیه گاههائی دارد. شناسائی آنها و بر هم زدن نظم آنها راه کاری است مؤثر. باید تکیه گاه را لرزاند تا فتنه گران به زیر بریزند و دسترسی عوامل فتنه به تکیه گاه خود مختل گردد.
6- یکی از اموری که در جریان فتنه ها ناخود آگاه و طبیعی شکل می گیرد، تشویش اذهان عمومی است که مستقیم یا غیرمستقیم در فتنه نیز درگیر نیستند. باید نسبت به آزاد سازی ذهن مردم از تشویش اقدام به موقع و مستمر کرد.
در نهایت پیشرفت جهشی و بالا رفتن توانمندی های کشور به صورت ملموس خود بهترین ابزار برای جلوگیری از ایجاد و رشد هر فتنه است. پس هر چه بیشتر مسئولان به کار و تلاش و خدمت صادقانه و بی منت همت گمارند، کمتر فتنه ها موقعیت بروز و ظهور پیدا می کنند.

دکتر محمد سلیمانی- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی