ستاد جنگ رواني با استفاده از صدها سايت و روزنامه، انتشار وسيع شايعات را شدت بخشيده است. اين ستاد كه شبكه اي برآمده از بخش اطلاعاتي چند سفارتخانه، حلقه اي از سياست بازان محفلي و طيفي از روزنامه نگاران زنجيره اي را شامل مي شود

هر روز ده ها شايعه با محوريت القاي «درگيري و اختلاف ميان اركان نظام»، «فوق العاده و اضطراري بودن شرايط كشور»، «ادامه تشنجات و التهابات» و... را به صورت قصه پردازي-توأم با جزئيات فريبنده- پردازش و درسطح وسيع به صورت زنجيره اي منتشر مي كند. آخرين نمونه از اين شايعات ادعاي تعطيلي دانشگاه ها در ترم آينده بود. شايعه سازان مدعي شدند شوراي عالي انقلاب فرهنگي چنين تصميمي گرفته است، ادعايي كه از سوي دبيرخانه شورا به طور مطلق تكذيب شد. اين شايعه را يك سايت ويژه ستاد اغتشاش به نقل از «يك منبع مطلع در وزارت علوم» منتشر كرده بود.

شايعه ديگر ادعاي لغو مراسم معارفه رئيس جديد قوه قضائيه با اين ادعا بود كه وي حاضر نشده مسئوليت پرونده اغتشاشگران را به عهده بگيرد. اين تدارك و سپس لغو! مراسم معارفه كذايي در حالي از سوي شايعه پراكنان مطرح شد كه اساساً تا ديروز، رئيس جديد قوه قضائيه معرفي نشده بود تا براي وي مراسم معارفه اي هم برقرار شود. همچنين معرفي حجت الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني- از چهره هاي نخبه و خوشفكر- به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، بي پايگي شايعه پراكني منافقين را آشكار كرد. شايعه پراكنان ادعاهايي را نيز از جانب خود به دادستان كل كشور نسبت داده بودند كه از سوي روابط عمومي اين نهاد اعلام شد ادعاهاي مذكور كذب محض بوده و با عوامل انتشار اكاذيب مذكور برخورد قانوني خواهد شد.

برخي سايت هاي وابسته به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين (انقلاب) و باند شب نامه پراكن مهدي هاشمي، در كنار سايت هاي رسمي بيگانه نقش ويژه اي در انتشار اسرائيليات كذايي ايفا مي كنند.