گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد دومين شبكه ماهواره اي فارسي زبان وهابيت با نام شبكه جهاني «بيان» پخش برنامه آزمايشي خود را از لندن شروع كرده است.

دولت انگليس در ادامه سياست هاي تفرقه افكنانه خود تامين هزينه يك شبكه تلويزيوني فرقه اي را برعهده گرفت. گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد دومين شبكه ماهواره اي فارسي زبان وهابيت با نام شبكه جهاني «بيان» پخش برنامه آزمايشي خود را از لندن شروع كرده است.

شبكه ماهواره اي نور هم كه به همين مركز وابسته است از دو سال قبل به صورت آزمايشي و از سال گذشته رسماً فعاليت هاي خود را شروع كرده بود.

دولت انگليس اخيرا و با وجود بحران هاي متعدد اقتصادي و اجتماعي كه با آن دست به گريبان است، همچنان به صرف بودجه هاي كلان براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان ادامه مي دهد.