این میزان نسبت به مدت مشابه در اسفند 87 حدود یک درصد کاهش نشان می دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین 88 را 24.5 درصد اعلام کرد و گفت: ‌این میزان نسبت به مدت مشابه در اسفند 87 حدود یک درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1388 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه 1388 نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزایش یافت.شاخص مذکور نسبت به ماه های مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند ماه 1387 به ترتیب معادل 29/5 ، 28/3 ، 26/4 ، 24/0 ، 20/8 و 17/8 درصد و در فروردین ماه سال 1388 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 15/5 درصد افزایش یافت که نشان دهنده روند کاهشی رشد شاخص نسبت به ماه های مشابه سال قبل است.
با توجه به ارقام فوق از مهرماه 1387 تا فروردین ماه سال 1388 ، معادل 14 واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 معادل 24/5 درصد است.همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1386 معادل 25/4 درصد بود که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم در فروردین ماه است.