بازسازی اغتشاشات فتنه ۸۸ از سوی افراطیون امیرکبیر

صبح امروز برخی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه امیر کبیر مقابل این دانشگاه تجمع کرده و در واکنش به ممانعت از ورود آن ها درب دانشگاه را شکستند.