بهار

  • اسفند را می سوزانند تا ایران از چشم بد دور بماند

    گناه من این است که یار اسفندیارم اما از قدیم‌الایام مردان و زنان ما به یاد دارند که با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور می‌کردند/ گروه گرایی، کثرت گرایی و زبان گرایی همه را از خدا دور می کند همه این موارد جلوه هایی از بروز حقیقت الهی باید باشد نه وسیله ای برای زاویه گرفتن از خدا.

  • راه و بیراه راهدارخانه کیهانی

    خیر، اینجا پایان بزرگراه نیست و احتیاط در تمام مسیر شرط عقل است ولی عوارض‌بگیر بزرگراه نباید گمان کند که راهداری فقط نشستن در باجه اخذ عوارض و ندیدن ریزش سنگ‌ها و بهمن‌هاست.