گذر از فتنه در ۲۰۸ صفحه

این ویِژه نامه که ضمیمه رایگان روزنامه همشهری سه شنبه ۱۸ خرداد ۸۹ است با آثار و گفتارهایی از چهره های شاخص سیاسی و رسانه ای جریانات سیاسی کشور به مرور جزئیات و تک تک وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و حوادث فتنه پس از آن می پردازد.