جنگ نرم اقتصادی علیه دولت

فرمول های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همواره ناموفق بوده و به هیچ وجه از طرف ملت ها حمایت نشده اند، اما همواره اراده ای قدرتمند و جهانی با رمز واژه ˈکارآمدیˈ آن را به پیش برده است. رمز واژه ای که در ایران نیز بارها به گوش رسید.