روزی كه كروبي زندانيم كرد، 200 همسر شهيد دیگر هم زنداني بودند