97/50 درصد دانشجويان دانشگاه اصفهان به احمدي‌نژاد راي دادند