اندکی صبر سحر نزدیک است ...

اندکی صبر سحر نزدیک است ...