خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 1/24 درصد افزایش یافت