تاجيك:جريانات پس از انتخابات هيچ توجيه شرعي،عقلي،مدني و مردمي نداشت