کالبد شکافی اصحاب فتنه/ آشتي ملي،آخرين حربه براي باج‌خواهي از نظام