پروژه جديد فراكسيون اقليت براي توجيه ديدار با سران فتنه