انتخاب زنان براي تصدي سمت وزارت که امام خميني(ره) از آنان به عنوان رهبران نهضت يادکرده است، اقدامي است که تصور نمي شود هيچ فردي شجاعت در انجام آن را انکار کند؛ کاري که سالهاست برخي از رؤساي جمهور و نامزدهاي احراز اين سمت وعده آن را دادند، اما به آن عمل نکردند.

 

 انتخاب زنان براي تصدي سمت وزارت که امام خميني(ره) از آنان به عنوان رهبران نهضت يادکرده است، اقدامي است که تصور نمي شود هيچ فردي شجاعت در انجام آن را انکار کند؛ کاري که سالهاست برخي از رؤساي جمهور و نامزدهاي احراز اين سمت وعده آن را دادند، اما به آن عمل نکردند.

 

فهرست وزراي کابينه دهم تفاوت قابل توجهي با فهرست هاي قبلي دارد، و آن اينكه نام چند زن به عنوان وزير کابينه دهم در آن به چشم مي خورد... موضوعي که گفتنش راحت است اما...

 

شايد يادآوري اين موضوع نيز بد نباشد که زماني برخي از سياسيون، احزاب و نامزدهاي رياست جمهوري وعده حضور زنان در عرصه هاي ارشد مديريتي و وزارت را مي دادند و تأکيد مي کردند: «از توانايي زنان استفاده خواهيم کرد» اما کسي نديد که هيچ گاه اين موضوع در عرصه عمل تحقق يابد.

 

و اکنون اقدام احمدي نژاد رئيس جمهور دولت دهم براي انتخاب چند وزير زن نشان داد که استفاده از توانايي زنان و مشارکت آنان در رده هاي عالي عرصه مديريت کشور نياز به اقدام شجاعانه و ابتکار عمل دارد که شايد به جرأت بتوان گفت از هر کسي بر نمي آيد. اگر تنها کمي انصاف به خرج دهيم، همه اذعان خواهيم کرد که اقدام رئيس جمهوري، قابل تقدير است.

 

اکنون مي توان به اين موضوع تأکيد کرد که اين تنها يک شعار و تبليغ نيست و کاري است که مخالفان دولت را از اين شجاعت و ابتکار بهت زده کرده، و ديگر در اين بخش جايي براي حمله و هجمه باقي نگذاشته است.

 

نقش احمدي نژاد در مطرح شدن زنان در عرصه هاي عالي مديريتي

بايد گفت احمدي نژاد با اين تصميم شجاعانه و مبتکرانه خود در مطرح شدن زنان در عرصه هاي عالي مديريتي و اميدواري آنان به حضور در اين عرصه ها نقش اول را دارد و حداقل مي توان گفت اين تابو شکسته شد که زنان نيز مي توانند در عرصه هاي مديريتي بالا مطرح شوند.

 

زنان، اميدوارتر از گذشته

در طول سال هاي قبل زنان در عرصه‌هاي مديريتي و حرفه اي حضور داشتند اما اين حضور فراتر و به سوي مديريت هاي ارشد پيش نرفت. اعلام اسامي زنان به عنوان وزير، اين پيام را دارد که انتخاب يک زن توانمند مي‌تواند حضور زنان را معنادار کند، مي‌‌تواند به زنان هويت و اعتماد به نفس بيشتري بدهد، زنان را به جلو حرکت دهد و زناني را که در مصدر سياست فعاليت مي‌کنند را اميدوارتر سازد. حضور پررنگ زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌تواند سياست‌هاي کلي در اين رابطه را تغيير دهد تا سطوح مديريت زنان افزايش يابد.

 

نگاه عام نه جنسيتي

متأسفانه از گذشته نگاه جنسيتي به حضور زنان در ميدان مديريت کشورمان حاکم است. به اين معنا که مدعيان حضور زنان در عرصه هاي مديريتي همواره از تعداد زنان وزير در کابينه سخن مي‌گفتند. اين نگاه جنسيتي حضور زنان در مصدر وزارت را کميتي مي سنجد که مثلاً براي توجه به زنان بايد 5 وزير زن در کابينه باشد يا 6 وزير. اکنون زمان آن رسيده که اين نگرش از جامعه حذف شود؛کاري که براي پيشرفت و ترقي کشورمان امري لازم و ضروري به نظر مي رسد. نگرش درست آن است که افراد را حسب شايستگي و نه جنسيت براي مناصب برگزيد.