دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب نظریه این شورا پیرامون «تغییر در ارقام بودجه»و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید را اعلام کرد.

آیت الله جنتی دبیرشورای نگهبان به رئیس دفتر مقام معظم رهبری درباره یک اصل قانون اساسی نامه‌ای ارسال کرد.

شماره ۴۶۲/۱۰۲/۹۳
۲۴/۲/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد:

۱ـ نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم ۷۵ قانون اساسی به شمارة ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱
مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱

۲ـ نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم ۵۲ قانون اساسی به شمارة ۵۰۰۰۲/۳۰/ ۹۲
مورخ ۳۱ /۱/۱۳۹۲

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

محمدرضا علیزاده

شماره۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱
۲۳/۱۲/۱۳۹۱

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی دامت برکاته

رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی

عطف به نامه شمارة ۶۴۲۵ـ۱/م مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتباراتمصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌گردد.

۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌باشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره۵۰۰۰۲/۳۰/۹۲
۳۱/۱/۱۳۹۲

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه»و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی دامت برکاته

رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی

عـطف به نامه شمارة ۶۴۲۴ـ۱/م مـورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظـهارنظـر تفسیری در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ درخصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، درمورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.

دبیر شورای نگهبان

احمد جنتی