بررسي آمار مشترك بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد: متوسط تورم در دولتهاي هاشمي و موسوي بالاترين؛ خاتمي و احمدي‌نژاد كمترين بوده است .

گزارش مشترك بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول حاكي است: طي 28 سال گذشته، بالاترين ميانگين نرخ تورم در دولتهاي هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي به ترتيب با ارقام 25.3 و 19.2 درصد به ثبت رسيده است.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري هر چند گراني و نرخ بالاي تورم به مهمترين انتقاد رقباي اصلاح طلب از دولت نهم تبديل شده است و مدعي مي شوند كه در دولتهاي گذشته تورم به اين شكل وجود نداشته است، ولي نگاهي به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بين‌المللي پول واقعيتهاي ديگري خلاف ادعاي اصلاح طلبان و كانديداهاي مطرح آنها را اثبات مي كند.

گزارش هاي رسمي بانك مركزي و صندوق بين المللي پول از نرخ تورم در 28 سال گذشته شامل دولتهاي ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني ، خاتمي و احمدي نژاد نشان مي دهد: دولتهاي هاشمي و مير حسين موسوي رکورددار گراني در كشور هستند و بالاترين متوسط تورم در كشور مربوط به اين دو دولت بوده است، در عين حال دولتهاي احمدي نژاد و خاتمي با اختلاف بسيار اندك نسبت به يكديگر در رده هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس اين گزارش، بانك مركزي در حالي متوسط نرخ تورم در دولت كارگزاران سازندگي (سالهاي 68 تا 75) را 25.33 درصد اعلام كرده است كه گزارش صندوق بين المللي پول نيز متوسط نرخ تورم در اين دولت را با اختلاف ناچيز 25.12 درصد اعلام كرد كه بالاترين ميانگين تورم در 28 سال گذشته است.

همچنين بالاترين نرخ تورم در كشور نيز در دولت هاشمي و در سال 74 به ميزان 49.1 درصد به ثبت رسيده است.
اين گزارش حاكي است: متوسط نرخ تورم در دولت مير حسين موسوي (60 تا 67) بر اساس اعلام بانك مركزي 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول نيز 19.93 درصد بوده است و اين دولت پس از دولت كارگزاران دومين ميانگين تورم بالا را طي 28 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنين طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است و غير از سالهاي 73 و 74 كه تورم 49 و 35 درصدي داشتيم، بالاترين تورم در 28 سال گذشته در سال 67 و به ميزان 28.9 درصد بوده است.

بانك مركزي در اين گزارش متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 و در دولت احمدي نژاد 16.52 درصد اعلام كرده است كه حاكي از اختلاف ناچيز 0.76 درصد مي باشد و صندوق بين المللي پول نيز در تائيد گزارش بانك مركزي متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 درصد و دولت احمدي نژاد 16.62 درصد اعلام كرد كه اختلاف اندك 0.86 درصد را نشان مي دهد.

به گزارش فارس، جدول كامل نرخ تورم در 28 سال گذشته بر اساس اعلام بانك مركزي و صندوق بين المللي پول كه از سايت اينترنتي اين دو نهاد استخراج شده است، به شرح زير است

 

سال

نرخ تورم بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول

نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزي

1360

24.1

22.2

1361

18.6

20.4

1362

19.7

13.2

1363

12.5

11.6

1364

4.3

6

1365

23.7

23.9

1366

27.7

28.4

1367

28.9

28.3

متوسط تورم دولت ميرحسين موسوي

19.93

19.25

1368

17.4

17.9

1369

9

9

137.

20.5

20.7

1371

24.3

24.4

1372

22.5

22.9

1373

35.2

35.2

1374

49.1

49.4

1375

23

23.2

متوسط تورم در دولت هاشمي

25.12

25.33

1376

17.4

17.3

1377

18.1

18.1

1378

20

20.1

1379

12.7

12.6

1380

11.3

11.4

1381

15.7

15.8

1382

15.6

15.6

1383

15.3

15.2

متوسط تورم در دولت خاتمي

15.76

15.76

1384

10.4

10.4

1385

11.8

11.9

1386

18.3

18.4

1387

26

25.4

متوسط تورم در دولت احمدي‌نژاد

16.62

16.52