كابينه پيشنهادي روحاني، از شخصيت هاي سرشناش سياسي كشور تشكيل شده است. مديراني كه قرار است كليد هاي روحاني براي بازگشايي از قفل هاي كشور باشند، همگي از مديران سالهاي نه چندان دور كشور هستند. وزرایی که از حلقه بسته مديران گذشته بوده كه در دولت هاي قبل از دولت نهم و دهم همواره در پست هاي بالاي مديريتي قرار داشتند.

یکشنبه هفته گذشته حجت الاسلام حسن روحاني ليست كابينه پيشنهادي خود را در مراسم تحليف تقديم مجلس كرد. كابينه پيشنهادي روحاني، از شخصيت هاي  سرشناش سياسي كشور تشكيل شده است. مديراني كه قرار است كليد هاي روحاني براي بازگشايي از قفلهاي كشور باشند، همگي از مديران سالهاي نه چندان دور كشور هستند. وزرایی که از حلقه بسته مديران گذشته بوده كه در دولت هاي قبل از دولت های نهم و دهم همواره در پست هاي بالاي مديريتي قرار داشتند.

از اين رو به نظر مي رسد چيدمان كابينه روحاني بيشتر شبيه يار كشي يك تيم فوتبال باشد تا گزينشي تخصص محور . روحاني براي عمل به وعده خود مبني بر دولت فراجناحي سعي كرد تا از همه احزاب سياسي در كابينه خود استفاده كند. اما همانطور كه پيش بيني مي شد بيشترين سهم به ياران هاشمي رفسنجاني و حزب كارگزاران رسيد که بررسی ساده از گرایش سیاسی کابینه معرفی شده نشان می دهد که 47% از ليست روحاني را كارگزاراني ها، 32% را اصلاح طلبان و 21% را اصوگرايان(جبهه متحدی) به خود اختصاص دادند.

اما از ميان 6 نفر اصلاح طلبي كه روحاني معرفي كرده،آقايان زنگنه و علی ربیعی شانس كمتري براي كسب راي اعتماد از مجلس را دارند. زنگنه كه در دوران اصلاحات نيز وزارت نفت را برعهده داشت به علت حجم بالاي انتقادات از عملكرد وي و ابهامات نسبت به برخي قراردادها و واگزاري ها در زمان تصدي وي، به احتمال زياد نتواند راي اعتماد را از مجلس كسب كند. همچنين پیشنهاد علی ربیعی که به عنوان مردم امنیتی کابینه یازدهم سوابق خوبی را در فتنه 88 نداشته با ابهاماتی همراه است.

همچنین معرفی سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان به علت نداشتن تخصص کافی در این زمینه با دشواری هایی همراه است. در سابقه 20 ساله مديريتي وی تنها 2 سال قائم مقامي سازمان تربيت بدني در دوران اصلاحات ديده مي شود. همچنين وي  داراي مدرك فوق ليسانس علوم سياسي است.

از ميان اصولگرايان نيز حجت الاسلام علوي از شانس كمتري براي تصدي وزارت خانه اطلاعات بر خوردار است. وي در انتخابات مجلس دهم به دليلي عدم التزام عملي به نظام و اسلام  از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد.

نكته ديگري كه كابينه پيشنهادي روحاني را از تمامي كابينه هاي پيش از خود متمايز مي كند ميانگين سني بالاي اعضاي كابينه دولت يازدهم است. ميانگين سني كابينه پيشنهادي روحاني 57 سال است در حالي كه اين رقم براي دولت هشتم 47 سال و براي دولت نهم و دهم 50 سال بود.

این در حالی است که با توجه به شتاب بالا و حجم کار فراوان كشور به مديران متخصص و جوان نيازمند است تا با پي گيري هاي مستمر و سركشي هاي دايم بر روند اجرايي پروژه هاي كشور نظارت كنند، اين كابينه پيشنهادي فاقد روح تلاش و جواني است و همين امر مي تواند سرعت شتاب كشور را كم كرده و كشور را به جاي پيش بردن در وادي تلاش و كار به عرصه سياسي بازي و آمار سازي پيش ببرد.
 
نكته مهم ديگر آن است كه ليست پيشنهادي روحاني، بيشترين عدم تناسب بين رشته تحصيلي افراد معرفي شده با وزارت خانه هاي پيشنهادي آنها را نسبت به 3 دولت پيشين داشته است. 63% از كابينه روحاني تحصيلات دانشگاهي متناسب با وزارت خانه هايشان را ندارند. اين در حالي است كه اين رقم براي دولت هشتم 56% براي دولت نهم 37% و براي دولت دهم 42% بوده است.

اين عدم تناسب، خود مي تواند يكي از عوامل مهم در اتخاذ تصميمات غيركارشناسي و بوجود آمدن مشكلات مديريتي در پروژه هاي دولت آتي باشد.

به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد مورد نظر حجت الاسلام حسن روحاني، تدبيرش اتخاذ سياست نه سيخ بسوزد و نه كباب براي ساكت كردن احزاب سياسي كشور و اميدش براي تقسيم پستهاي كليدي براي كارگزاراني هاست! اما در اين ميان جاي مديران جوان و متخصص كه اميد به شعار هاي رييس جمهور بسته بودند كجاست؟