عصر ديروز شبكه فارسي بي بي سي طي برنامه اي از مخاطبان خود خواست تا بگويند چه تفاوتي بين حاميان دولت و اصلاح طلبان هست. در سراسر برنامه اين مخالفان دولت بودند كه در يك ارتباط زنده از تفاوت ها گفتند و از فاصله ي عميقي كه بين ايشان و بخش ديگري از مردم ايران وجود دارد.

1 - عصر ديروز شبكه فارسي بي بي سي طي برنامه اي از مخاطبان خود خواست تا بگويند چه تفاوتي بين حاميان دولت و اصلاح طلبان هست. در سراسر برنامه اين مخالفان دولت بودند كه در يك ارتباط زنده از تفاوت ها گفتند و از فاصله ي عميقي كه بين ايشان و بخش ديگري از مردم ايران وجود دارد. آنها طرفداران آقاي احمدي نژاد را فاقد پختگي سياسي ، نا آگاه از رخدادها و تحولات جهاني ، مردماني صدقه بگير ، سنتي ، بسته ، فاقد تحليل ، لجوج و بي منطق ، تحت تاثير تبليغات يك سويه ي صدا و سيما ، نا آشنا با تكنولوژي و ابزارهاي مدرن و....ناميدند و البته خود را حامي آزادي ، داراي فهم سياسي بالا و عميق ، علاقه مند به كشور و مليت و ايرانيت ، مخالف استبداد ، داراي مطالعه و آشنا و علاقه مند به دنياي مدرن و... معرفي نمودند. يكي از جالبترين قسمت ها آنجا بود كه مجري ميان صحبت جواني كه مدعي بود آرمان دستيابي به آزادي تفاوت بين اين دو گروه است از وي پرسيد: يعني حاميان آقاي احمدي نژاد به دنبال آزادي نيستند؟  جوان پاسخ گفت : چرا. ولي آنها آزادي را با ولايت مي خواهند!

 

2 – اينكه تاريخ تكرار مي شود يا نه سوال قابل توجه و عميقي ست كه البته پاسخي خردمندانه مي طلبد و از آن جايي كه بنده نيز جزء حاميان رييس جمهور محترم به شمار مي آيم و طبيعتا بر اساس پيامي كه ديروز شبكه بي طرف (!!) انگليس به جهان مخابره كرد فاقد آگاهي و اطلاعات هستم نمي توانم پاسخ خردمندانه مد نظر را ارائه كنم ولي اينقدر قابل بوديم كه سنتي مان بخوانند و لاجرم در سنت ها و به خصوص سنت هاي الهي آموزه هايي ست كه راه به تاريخ مي گشايند. تاريخي سرشار از پناه بردن به سفارت دولت بريتانيا ي كبير، سرشار از دارسي و قراردادهاي ننگين ، سرشار از توطئه و طمع و تحقير ، سرشار از تفرقه بينداز و حكومت كن ...

 

3 – تفرقه بينداز و حكومت كن! چه باورتان بيايد چه نيايد ، چه مثل بي بي سي ما را به بي خردي متهم كنيد و زير لب بفرماييد : اي موجودات حقير سنت زده ي بي خبر از تكنولوژي ! تا كي توهم توطئه ؟ تا كي دايي جان ناپلئون بازي ؟ تا كي دشمن موهوم سازي و بازي با آينده ي ميهن ؟ چه نه ، بر اين باورم كه  برنامه عصر ديروز شبكه فارسي انگلستان در كنار ساير برنامه هاي آن گامي محكم و البته حرفه اي ست براي جدا كردن صفوف يك ملت. براي عميق كردن فاصله ها و تئوريزه كردن آنچه اختلافات اساسي بين دو گروه مي نامند ( و مي خواهند ) . براي بيان سقوط و تزلزل يك ملت تاريخي و تمدن ساز و متحد و سر افراز از زبان خودشان! وبعد ...

 

4 –  و بعد تکرار تاریخ: دوباره سفارت فخيمه و حياط معروف آن و بعد دوباره دارسي و دوباره كمپاني ها ي استعماري و و دوباره .... و اين البته روياي بي تعبير دولتي ست كه خود با كابينه اي غرق فساد مواجه است و در افغانستان دست و پاي بيهوده مي زند و بحران اقتصادي سرتاپايش را گرفته و با تشويشي عجيب بيداري بي سابقه و شگفت ملت هاي آزاده را به نظاره نشسته.  متهم كردن ما به نا آگاهي و بي خردي در يك شو شايد گره از مشكلات مالي برخي دلالان سود جو در عرصه رسانه و چند جوان افغاني و تاجيك را به عنوان مجري باز كند ولي حقيقت همان كابوس هر شب بزرگتر ها و حاميان مالي بي بي سي ست كه نسلي مطلع ، اهل مطالعه ، مسلط بر فضا هاي مجازي و تكنولوژي روز ، اهل تحليل و تحقيق و در عين حال متعهد به ارزش ها و آرمان هاي عزيز انقلاب و شیفته ی آزادی و ولایت با همه گونه گرايش سياسي در كار ساختن و تعالي و عزت ايران سر بلند هستند. به اميد خدا.