در این تحقیق قصد داریم تا با بیان چگونگی فعالیتهای فرقه های در کشور، نقش آنها را بصورت ویژه در انتخابات‌ها بررسی نماییم و تحلیلی از فعالیت‌های ضد امنیت ملی آنها را با توجه به شرایط کنونی کشور ارائه کنیم. مهمترین عوامل موجد واگرایی در داخل ایران، سه گروه فرق ههای قومی، مذهبی و سیاسی هستند که هر یک  از این عوامل خود می تواند، چالش هایی را برای امنیت ملی ایجاد کند؛ ولی چالش وقتی به بحران تبدیل می شود که یک گروه معارضی، ترکیبی از عوامل فوق را داشته باشد.

دانلود لینک مستقیم جزوه با حجم 6.5 مگابایت

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ فرقه و فرقه گرایی یکی از معظلاتی است که طی سا لهای اخیر در منطقه خاورمیانه بالاخص کشور ایران در حال رشد و گسترش چشمگیری است. فرقه‌ها، نوعاً  گروههایی هستند که با فاصله گرفتن از اعتقادات رایج و مرسوم در یک جامعه به تدریج به انزوا کشیده میشوند و ماهیت خویش را در جدایی از جامعه تعریف میکنند و مسیر متفاوتی را با اهدافی خاص و بلند مدت در جوامع پیش میبرند.

بررسی رابطه های تنگاتنگ فرق و جریانهای انحرافیِ اعتقادی، با رژیم ستمشاهی، رابطه آنها با احزاب سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شناخت سناریوی مهندسی شده آنها در فضای سیاسی داخل کشور، پیشبرد اهداف توسط احزاب سیاسی، فهم چگونگی یافتن قدرتهای مالی گزاف و توسعه‌ی شبکه های اقتصادی کلان توسط برخی از فرق در دولت سازندگی، ایجاد مشروعیت و توسعه کلیساهای خانگی، مکانهای مخفیانه و پنهانی برای برگزاری جلسات خود، پروسه جذب جوانان و نوجونان شیعه در دولت اصلاحات و پیوستن آنها به اپوزیسیون جهانی معارضین انقلاب اسلامی در دولت عدال تمحور به ما کمک م یکند تا شناخت جامعی نسبت به اهداف فرقه های گوناگون داخل کشور و اهمیت تخصیص بودج ههای کلان دو لَ غربی جهت تضعیف اسلام ناب برخاسته از انقلاب اسلامی بدست آوریم. باتوجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس دهم و اهمیت ویژه آن، بررسی آماری ده دوره انتخابات ریاست جمهوری میتواند تحلیلی راه گشا و کارآمد از فعالیتهای سیاسی فرق از سال 88 در اختیار ما قرار دهد.

در این تحقیق قصد داریم تا با بیان چگونگی فعالیتهای فرقه های در کشور، نقش آنها را بصورت ویژه در انتخابات‌ها بررسی نماییم و تحلیلی از فعالیت‌های ضد امنیت ملی آنها را با توجه به شرایط کنونی کشور ارائه کنیم. مهمترین عوامل موجد واگرایی در داخل ایران، سه گروه فرق ههای قومی، مذهبی و سیاسی هستند که هر یک  از این عوامل خود می تواند، چالش هایی را برای امنیت ملی ایجاد کند؛ ولی چالش وقتی به بحران تبدیل می شود که یک گروه معارضی، ترکیبی از عوامل فوق را داشته باشد.

تا کنون دسته‌بندی‌های مختلفی از سوی کارشناسان فرق هشناسی مطرح گردیده است. اما در اینجا قصد داریم دسته‌بندی متفاوتی را ارائه دهیم:

1. فرق دارای انحراف عقیدتی.

2. فرقی که در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالی تهای حقوق بشری پرداخت هاند.

3. فرق فعال در جریا نهای سیاسی داخلی.

4.فرقی که دست به فعالیت‌های تروریستی می‌زنند. نسبت فرق با یکدیگر ذیل تقسیم‌بندی فوق حالت عموم و خصوص من وجه دارد. یعنی ممکن است بعضی در بخشی وجوه با بعضی دیگر هم پوشانی داشته باشند.

دانلود لینک مستقیم جزوه با حجم 6.5 مگابایت

 

"Our President, analytical news site"