زاهدی ‌تأکید کرد: عملکرد بدون تبعیض قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متهمان، به دور از جوسازی‌های سیاسی، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کرده و به مردم ثابت خواهد کرد که رویکرد دستگاه قضایی برخورد یکسان با تمام افراد است.

 محمد مهدی زاهدی با بیان این مطلب که دستگاه قضاباید به مردم اطمینان دهد که منافع ملی برای این مجموعه اهمیت دارد نه مسایل شخصی،‌خانوادگی و جناحی،‌خاطر نشان کرد: قوه قضائیه با برخورد قاطع با متخلفان در هر موقعیت و جایگاهی به افکارعمومی ثابت کند که پست و مقام ‌افراد، ‌آنان را از رسیدگی به تخلفات و رانت خواری ها مصون نمی کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه رویکرد دستگاه قضایی باید حرکت براساس قانون‌مداری و عدالت باشد، گفت:‌ قوه قضاییه باید برحسب وظیفه قانونی و شرعی، اجرای عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راه نباید فرقی میان افراد مختلف وجود داشته باشد.


وزیر علوم دولت نهم در ادمه گفت وگوی خود با شبکه ایران با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به افکار عمومی نشان دهد که عزم قاطع و جدی در برخورد با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مفاسد را دارد، افزود: عملکرد بدون تبعیض قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متهمان، به دور از جوسازی‌های سیاسی، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کرده و به مردم ثابت خواهد کرد که رویکرد دستگاه قضایی برخورد یکسان با تمام افراد است.

وی افزود: در دستگاه قضایی باید برخوردها و رسیدگی‌ها در برابر افراد توانگر و ضعیف، فقیر و ثروتمند و مسئول و غیرمسئول یکسان و منطبق با قانون و عدالت باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: امنیت روانی جامعه در گرو ثابت شدن برابری عموم مردم از هر رده و قشر و جایگاهی در برابر قانون است و نباید هیچ کس به دلیل وابستگی های خانوادگی و ارتباطات سیاسی و اقتصادی اقدام به سوء استفاده از امکانات کشور کرده و در مقابل مصون از رسیدگی به تخلفات باشد.