به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به نقل از نظرسنجي هاي معتبر و به دنبال برگزاري مناظره‌هاي محمود احمدي‌نژاد با كروبي و موسوي ميزان آراي وي در نظرسنجي‌ها در حال افزايش و ميزان آراي ميرحسين موسوي در حال ريزش مي‌باشد.

براساس نظرسنجي يكي از موسسات معتبر نظرسنجي از مردم تهران در تاريخ 88.03.16 ميزان آراي ميرحسين موسوي و احمدي‌نژاد (43 درصد )با يكديگر برابر شد و ميزان آراي كروبي به 2.6 درصد و آراي محسن رضايي به 1.6 درصد رسيد.

براساس نظرسنجي انجام شده تهران طي ديروز 88.03.17 ميزان آراي احمدي‌نژاد به 47.5 درصد افزايش يافت و ميزان آراي موسوي به 39.9 درصد ريزش پيدا كرد.

در نظرسنجي مردم تهران ميزان آراي محسن رضايي در روز گذشته 2.2 درصد و كروبي 1.6 درصد گزارش شده است.

براساس اين نظرسنجى، در مناطق جنوبى تهران كه تعداد راى دهندگان و ميزان مشاركت بالاتراست، اكثريت مردم از احمدى نژاد حمايت مى‌كنند.

براساس نظرسنجي ديگري از سراسر كشور شامل مراكز استان‌ها و برخي شهرهاي مهم ميزان آراي احمدي‌نژاد دو برابر ميرحسين موسوي بوده است. براين اساس ميزان آراي احمدي‌نژاد 51 درصد و ميرحسين موسوي 25 درصد، كروبي 3.2 درصد و محسن رضايي 3.1 درصد بوده است.

در اين نظرسنجي 13.7 درصد افراد اعلام كرده بودند كه هنوز تصميم نهايي را نگرفته اند. ميزان آراي احمدي‌نژاد در 24 استان كشور از 1 تا 5 درصد افزايش داشته است.

براساس نظرسنجي ديگري از روستاها و مناطق محروم ميزان آراي احمدي‌نژاد از 66 درصد آمار قبلي به 75 درصد افزايش يافت و ميزان آراي موسوي نيز از 15 درصد به 14 درصد كاهش يافته است به اين ترتيب ميزان ‌آراي احمدي‌نژاد در تازه‌ترين نظرسنجي در روستاها كه 33 درصد آرا را تشكيل مي‌دهند به 5 برابر موسوي افزايش يافته است.

همچنين براساس نظرسنجي ايسپا از 4 نقطه در تهران ميزان آراي احمدي‌نژاد 43 درصد و موسوي 38 درصد گزارش شده است.

براساس نظرسنجي‌هاي مذكور ميزان مشاركت مردم در انتخابات در تهران 56 درصد در تاريخ 88.03.16 و در تاريخ 88.03.17، 57 درصد بوده است. ميزان مشاركت روستاها كه در نظرسنجي قبلي 80 درصد بود در نظرسنجي اخير به 88 درصد افزايش يافته است. ميزان مشاركت در سطح كشور نيز در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ 72 درصد گزارش شده است.

با توجه به اينكه جامعه روستايى در اين دور از انتخابات 15 ميليون و 300 هزار نفر معادل 33 درصد از واجدين شرايط راتشكيل داده، شهرهاى كوچك 19 ميليون و 600 هزار نفر معادل 42,2 درصد و شهرهاى بزرگ 11 ميليون و 260 هزار نفر معادل 24 درصد آرا را تشكيل خواهند داد، با احتساب مشاركت 72 درصدى بيش از 33 ميليون نفر در انتخابات شركت خواهند كرد كه نفر پيروز مى‌بايست با كسب بيش از 16.5ميليون راى بر مسند رياست جمهورى تكيه زند.

بدين ترتيب نظر به پيشتازى محمود احمدى نژاد در نظرسنجى‌ها عملاً مى‌توان وى را پيروز دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در مرحله نخست خواند.