كميته اى از اعضاى اخراجى يك نهاد امنيتى و وابستگان به يك جريان سياسى خاص در ستاد موسوى از زمان انتخابات مشغول به فعاليت بوده و طبق برخى شواهد پس از انتخابات نيز در آشوب ها و اغتشاشات اخير نقش فعالى ايفا كرده اند.

به گزارش «جوان»، اين كميته امنيتى كه زيرنظر مستقيم (ع. ر) و (خ .ت) فعاليت مى كند در دفترى واقع در شهرك غرب، خيابان ايران زمين مستقر است. اين دفتر ظاهراً بازرسى ستاد ميرحسين موسوى بوده است. از جمله اعضاى اين كميته مى توان به افرادى چون (ع.م)، (ى.الف)،(ب.ر)، (الف.س) ، (م.ن) و (ق.ن) اشاره كرد كه اكثراً از اخراجى هاى يك نهاد امنيتى و از فعالان اطلاعات نخست وزيرى در سال هاى ابتداى انقلاب بودند. اين كميته چاپخانه اى در كرج نيز دارد كه از آن در شب هاى اغتشاشات استفاده فراوانى در راستاى امور چاپى اين كميته مى شد. اين تيم امنيتى پس از برخورد نهادهاى مسؤول در شب هاى اغتشاشات و دستگيرى هاى گسترده عوامل آشوب فعلاً از هم پاشيده شده و حتى اعضاى آن شايعاتى را مبنى بر بازداشت خود منتشر كرده اند.