به گزارش "حدا نیوز" اقدام غیر قانونی وسوال برانگیز یکی از اعضای رایزنی فرهنگی سفارت ژاپن در نشست دختران حامی میر حسین در انجام مصاحبه های جهت دار با حاضرین در خصوص زنان ایرانی حاشیه ساز شد. به گزارش خبرنگار ما این کارمند سفارت ژاپن درحالی روز چهارشنبه با چراغ سبز اعضای ستاد آقای موسوی به انجام فعالیت خارج از چارچوب وعرف دیپلماتیک مبادرت ورزیده است که تا چند روز پیش از این اخبار مربوط به اقدامات غیر قانونی مشابه رکسانا صابری که منجربه دستگیری ومحاکمه وی شد در صدر اخبار قرار داشت. این در حالیست که طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر رفت و آمد برخی عناصر بیگانه در پوشش خبرنگار مشاور رسانه ای در ستاد آقای موسوی به گوش می رسد.

 

به گزارش "حدا نیوز" اقدام غیر قانونی وسوال برانگیز یکی از اعضای رایزنی فرهنگی سفارت ژاپن در نشست دختران حامی میر حسین در انجام مصاحبه های جهت دار با حاضرین در خصوص زنان ایرانی حاشیه ساز شد. به گزارش خبرنگار ما این کارمند سفارت ژاپن درحالی روز چهارشنبه با چراغ سبز اعضای ستاد آقای موسوی به انجام فعالیت خارج از چارچوب وعرف دیپلماتیک مبادرت ورزیده است که تا چند روز پیش از این اخبار مربوط به اقدامات غیر قانونی مشابه رکسانا صابری که منجربه دستگیری ومحاکمه وی شد در صدر اخبار قرار داشت. این در حالیست که طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر رفت و آمد برخی عناصر بیگانه در پوشش خبرنگار مشاور رسانه ای در ستاد آقای موسوی به گوش می رسد.