تحریم اقتصادی برای پژوهشگران و دستاندرکاران امور اقتـصادی کـشور شـناخته شـده اسـت، زیـرا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان مانعی در مسیر پیشرفت کشور قرار داده شده اسـت اما تحریم‌های دو سال گذشته علیه اقتصاد ایران دارای ابعاد به مراتب گستردهتری اسـت کـه شـناخت آثار و مقابله با آن نیازمند چگونگی اثرگذاری آن بر بخشهای اقتصاد کلان است.

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛سیدشمس‌الدین حسینی/ تحریم اقتصادی برای پژوهشگران و دستاندرکاران امور اقتـصادی کـشور شـناخته شـده اسـت، زیـرا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان مانعی در مسیر پیشرفت کشور قرار داده شده اسـت اما تحریم‌های دو سال گذشته علیه اقتصاد ایران دارای ابعاد به مراتب گستردهتری اسـت کـه شـناخت آثار و مقابله با آن نیازمند چگونگی اثرگذاری آن بر بخشهای اقتصاد کلان است. مقاله حاضر با همـین نگاه نوشته شده است. نگارنده به فراخور مسئولیت و شناخت علمی موضوع تلاش کرده است ساز و کار اثرگذاری تحریم های اخیر در حوزه سیاستهای مالی، ارزی و پولی را ارائـه و اثـرات آن و وضـعیت بخشهای واقعی، بازار سرمایه و شاخصهای کلانچون بیکاری و تورم را تحلیـل کنـد. اقـدامات انجـام شـده در مقابله با تحریمها و توصیه هایی برای ادامه راه از بخـش هـای دیگـر ایـن نوشـتار اسـت کـه ازنظـر خوانندگان محترم میگذرد.

برای دانلود فایل پی دی اف مقاله اینجا کلیک کنید