تمركز بر افزايش كمي و كيفي فيلم ها و توليدات سينمايي را بايد يكي از ويژگي هاي عملكرد دولت دهم در عرصه سينما برشمرد.

يكي از راهبردهاي اصلي مديريت سينما در دولت دهم، افزايش توليدات سينمايي يود كه اين مهم پس از سياستگذاري هاي انجام شده، در پايان سال ۸۹ كليد خورد.
توليد سينماي ايران در سال ۸۹ به بيش از ۱۱۰ اثر سينمايي رسيد كه اين تعداد در مقايسه با سال قبل افزايش قابل توجهي داشت.
اين روند در سال ۹۰ با شيب نسبتا كمتري ادامه يافت تا جاييكه در اين سال نيز حدود يكصد اثر سينمايي در گونه هاي مختلف توليد و در نهايت اغلب اين فيلم ها در سي امين دوره جشنواره فيلم فجر رونمايي شدند.
در سال ۹۱ نيز اين شيب ادامه يافت تا جاييكه ۹۵ اثر براي حضور در سي ويكمين جشنواره فيلم فجر درخواست دادند كه اين رقم با احتساب فيلم هاي توليد شده در بهمن و اسفند سال ۹۱ به رقمي بالغ بر يكصد اثر سينمايي مي رسد.
به عبارت ديگر در دولت دهم بدون احتساب سال ۸۸، بيش از ۳۰۰ اثر سينمايي به توليد رسيد.
كارشناسان بر اين باورند كه كندي حركت شوراي صدور پروانه ساخت و تغييرات ايجاد شده در اين شورا در سال ۹۲، شيب توليد سينما را كاهش داد كه اين موضوع از تعداد فيلم هاي وارد شده به مرحله پيش توليد و توليد مشخص است.
در اين ميان سياستگذاري هاي انجام شده موجب شد با وجود مشكلات پيش رو، برخي گونه هاي سينمايي مغفول مانده در دولت دهم احيا شود. به عنوان نمونه اهتمام به توليد فيلم هاي سياسي و اجتماعي با وجود قانون گريزي برخي نهادها همچون حوزه هنري ادامه يافت و در اين زمينه فيلم هاي قابل توجهي به توليد رسيد.
همچنين در اين دوره شاهد دور شدن سينما از توليد آثار سطحي طنز و ورود به ساخت با كيفيت اثار اين گونه سينمايي بوديم. ساخت فيلم هاي طنز آبرودار نظير «ورود آقايان ممنوع»، «پسر آدم دختر حوا» و «خوابم مي آد» نتيجه اين تغيير ريل و ترغيب فيلمسازان به توليد فيلم هاي طنز با كيفيت است.
در اين ميان نيز به ساخت آثار سياسي توجهي ويژه شد كه توليد «قلاده هاي طلا» به عنوان سياسي ترين فيلم تاريخي سينماي ايران و نيز «پايان نامه» محصول اين رويكرد در دولت دهم بود.
تلاش براي ديجيتالي كردن سينماي ايران از ديگر اقدامات انجام شده از سوي دولت دهم است كه اين مهم در نزديك به ۵۰ درصد از بخش هاي مختلف سينماي ايران همچون توليد و اكران به نتيجه رسيد و از سويي اغلب فيلم هاي توليد شده در سي ويكمين جشنواره فيلم فجر نيز با استفاده از فناوري هاي ديجيتالي ساخته و به صورت ديجيتالي نيز اكران شدند.
اين اتفاق براي نخستين بار در سينماي ايران رخ داد و در عين حال تجهيز بخش هاي مختلف آموزشي سينما از جمله دفاتر انجمن سينماي جوانان ايران به عنوان مركز آموزشي جوانان مستعد فيلمسازي از ديگر اقدامات دولت دهم در عرصه سينما است كه مي توان به آن اشاره كرد.