سرانه كل اماكن ورزشي كشور دردوران دولت هاي نهم و دهم با رشدي ۲.۶ برابري به هفت هزار وچهارصد وهفت سانتي متر مربع (بيش از ۷۴سانتيمتر) براي هر ايراني رسيده است.

كل مساحت اماكن ورزشي كشور در سال ۱۳۸۳ يعني يك سال قبل از روي كار آمدن دولت نهم، ۱۹ ميليون و ۶۲۹ هزار و ۷۷۸ متر مربع بود كه سرانه ورزشي را براي هر ايراني برابر دو هزار و ۸۷۲ سانتي متر (۲۸سانتيمتر) رقم مي زد.
با آغاز پروژه هاي عمراني در دوران دولت هاي نهم و دهم در حوزه اماكن ورزشي، ميزان كل اماكن ورزشي كشور در پايان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵۶ ميليون و ۳۸۹ هزار و ۵۰۲ متر مربع رسيد.
سرانه اماكن ورزشي كشور هم به رقم هفت هزار و ۴۰۷ سانتي متر مربع رسيده است كه رشدي حدود ۲.۶ برابري را نسبت
در حالي كه مساحت اماكن ورزشي روباز كشور در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۷ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ متر مربع بود، مساحت اين اماكن در پايان سال ۱۳۹۱ به ۴۴ ميليون و ۴۸ هزار و ۲۸۰ متر مربع رسيد.
در سال ۱۳۸۴ مساحت اماكن ورزشي سرپوشيده نيز هفت ميليون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ متر مربع بود كه اين رقم در پايان سال ۱۳۹۱ به ۱۲ ميليون و ۳۴۱ هزار و ۲۲۲ متر مربع رسيد.
در سال ۸۴ تعداد كل اماكن ورزشي كشور ۱۰ هزار و ۹۷۵ بود كه اين رقم با رشدي تقريبا دو برابري به عدد ۲۱ هزار و ۲۲۹ مكان ورزشي در پايان سال ۱۳۹۱ رسيد.