آموزش و پرورش خدمات آموزشي خود در مناطق عشايرنشين و مناطق كمتر توسعه يافته را طي دولت هاي نهم و دهم افزايش داد به گونه اي كه اكنون شمار محصلان دختر و پسر در اين مناطق برابر شده است.

همچنين در پايان سال اول برنامه پنجم توسعه، تمام كودكان در سن پيش دبستاني مناطق صعب العبور، تحت پوشش آموزش هاي اين دوره قرار گرفتند.

وزارت آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت هاي قابل توجهي براي سوادآموزي عشاير انجام داد و از سال ۱۳۷۸ تلاش هاي بسياري براي تحت پوشش قرار دادن همه افراد لازم التعليم عشايري صورت داد.

تعميم دوره پيش دبستاني در مناطق محروم، روستايي و عشايري با مشاركت بخش غير دولتي با تاكيد بر آموزش هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي و توانمندسازي دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه شهرها، عشاير كوچ نشين و همچنين مناطق دو زبانه با نيازهاي ويژه با تاكيد بر ايجاد فرصت هاي آموزشي متنوع و با كيفيت از ديگر بندهاي سند تحول است كه نشانگر توجه اين سند به آموزش و پرورش در مناطق روستايي و عشايري است.

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، گفت: هم اكنون ۱۷۰ هزار دانش آموز عشاير در پنج هزار و ۶۸۴ مدرسه تحصيل مي كنند.

?عبدالرسول شكيبافر افزود: حدود سه ميليون دانش آموز در حوزه هاي عشايري و مناطق كمتر توسعه يافته مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد، ۱۷۰ هزار دانش آموز عشاير در ۲۳ استان كشور تحصيل مي كنند.

وي ادامه داد: از تعداد ۱۷۰ هزار دانش آموز حوزه عشاير حدود ۱۳۰ هزار نفر در مقطع ابتدايي، ۲۳ هزار نفر در مقطع راهنمايي و ۱۸ هزار نفر در مقطع متوسطه تحصيل مي كنند.

شكيبافر با بيان اينكه دانش آموزان عشاير در پنج هزار و ۶۸۴ مدرسه تحصيل مي كنند، گفت: از پنج هزار و ۶۸۴ واحد آموزشي، حدود چهار هزار و ۹۵۰ واحد آموزشي ابتدايي و مابقي شامل واحدهاي آموزشي راهنمايي و متوسطه است.

وي ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه، فعاليت هاي دولت در راستاي ارايه خدمات به حوزه عشاير و مناطق كمتر توسعه يافته، ادامه يافت و در پايان سال اول برنامه پنجم توسعه، همه شاخص هاي مرتبط به مناطق محروم و عشاير از جمله پوشش كامل پيش دبستاني در مناطق صعب العبور به صورت محسوسي ارتقا يافت.

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير آموزش و پرورش همچنين افزود: ۱۴ هزار دانش آموز عشاير در چادر و ۱۴ هزار دانش آموز ديگر به دليل كوچ، ييلاق و قشلاق در كانكس هاي ثابت و سيار تحصيل مي كنند.

شكيبافر گفت: اكنون ۱۳ هزار و ۵۵۰ معلم، دانش آموزان عشاير در مناطق مختلف كشور را آموزش مي دهند.

وي افزود: به دليل تدريس در مناطق صعب العبور و دوري از خانواده، بسياري از معلمان اين بخش را مردان تشكيل مي دهند به طوري كه حدود ۱۰ هزار و ۳۳۰ نفر از معلمان آموزش و پرورش عشاير را مردان و مابقي را زنان تشكيل مي دهند.

شكيبافر با بيان اينكه آموزش و پرورش عشاير داراي ۱۵ هزار و ۸۱۴ معلم است، تصريح كرد: ۱۲ هزار نفر از پرسنل اين بخش از آموزش و پرورش مردان و مابقي زنان هستند.

وي افزود: بحث عدالت آموزشي كه در سند تحول بنيادين به آن توجه ويژه شده، به برخورداري يكسان تمام دانش آموزان از فرصت هاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب در مناطق مختلف كشور از جمله مناطق روستايي و عشايري مي پردازد.

وي تاكيد كرد: در سند تحول بنيادين به بحث هاي اولويت بخشي به تامين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني كارآمد، تدوين برنامه براي رشد، توانمندسازي و مهارت آموزي، ادامه تحصيل و حمايت مادي و معنوي دانش آموزان مناطق محروم و مرزي نيز توجه ويژه اي شده است.

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق گزارش هاي دريافتي از مجموع فعاليت هاي برنامه چهارم توسعه، كيفيت آموزشي در مناطق عشايري هر سال نسبت به سال قبل از پيشرفت بيشتري برخوردار بوده است.

شكيبافر اضافه كرد: با وجودي كه تعداد پسران محصل عشاير در مقطع ابتدايي در گذشته بيش از دختران بود اما اكنون تعداد اين محصلان با هم برابري مي كند.

وي افزود: برخلاف گذشته كه دانش آموزان دختر عشاير كمتر تحصيل مي كردند و به دليل شرايط فرهنگي حاكم مجبور به ترك تحصيل بودند، با فرهنگ سازي هاي صورت گرفته اكنون بستر ادامه تحصيل آن ها فراهم شده است.

اين مسوول در آموزش و پرورش اضافه كرد: اكنون پوشش تحصيلي دانش آموزان ابتدايي پسران و دختران با هم برابري مي كند فقط با اختلاف ناچيزي در مقطع راهنمايي تعداد پسران بيش از دختران است زيرا شرايط حاكم در مناطق عشايري مثل فرهنگ حاكم در خانواده و نوع نگاه به فرزندان دختر و پسر سبب افت تحصيلي دختران در مقطع راهنمايي شده است.

شكيبافر گفت: براي استقرار پايه جديد ابتدايي، مجموعه وزارت آموزش و پرورش بسيج شده اند تا در مكان هاي مورد نياز و در طول مسيرهاي كوچ، كانكس هايي به جاي چادر عشاير برپا شود.

مديركل امور مدارس عشاير آموزش و پرورش با اشاره به اجراي طرح شناسايي دانش آموزان باز مانده از تحصيل، افزود: موضوع توسعه فناوري امكانات و آموزش كامپيوتر در ميان جامعه دانش آموزي عشاير، با هدف توسعه و ارتقاي كيفي مدارس شبانه روزي از جمله اقدامات آموزشي در زمينه عشاير است.

وي ادامه داد: طرح ?مشاور سيار? نيز با هدف ارايه مشاور به دانش آموزان با توجه به تعداد كم آن ها از ديگر طرح ها در آموزش و پرورش عشاير است ، اين مشاورين تربيتي، با همكاري معلمان مدارس عشايري به انجام مشاوره هاي تحصيلي و تربيتي دانش آموزان مي پردازند.

شكيبافر همچنين آموزش هاي بهداشتي دانش آموزان و معلمين را نيز از طرح هاي حوزه سلامت عشاير نام برد كه با هماهنگي وزارت بهداشت كشور و مجموعه پايگاه هاي سلامت روستا ها انجام شده است.