تدوين نقشه تحول نظام سلامت يكي از تاثيرگذارترين اقدامات در بخش سلامت در دولت نهم و دهم به شمار مي رود كه چشم انداز سلامت مردم كشور در سال ۱۴۰۴ را ترسيم مي كند.

نقشه تحول نظام سلامت در بهمن ماه سال ۹۰ ، رونمايي شد تا راه رسيدن به افق سند چشم انداز كشور را محقق سازد. چشم اندازي كه قرار است در آن، ايرانيان سالم ترين مردم منطقه باشند.

اين بسته دربرگيرنده ۱۵ سياست كلي براي نظام سلامت و ۹۲ برنامه ملي تحول سلامت است.

افزايش اميد به زندگي و بهبود شاخص توسعه انساني، ارتقاي زندگي مرتبط با سلامت همه جانبه، كاهش بار ناشي از عوامل خطر بيماري هاي مهم به ويژه بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها و اعتياد، افزايش سطح سواد سلامت، بهبود شاخص توسعه سلامت كودكان و كاهش مرگ مادران باردار، نوزادان و كودكان زير پنج سال از جمله اهداف اين نقشه به شمار مي رود.

حفاظت مالي خانوارها در برابر هزينه هاي سلامت، كاهش عوارض ناشي از آسيب هاي اجتماعي، افزايش سرمايه اجتماعي، كاهش سطح خطر ناشي از مخاطرات طبيعي و انساني در جامعه، كاهش سطح خطاهاي ناشي از مداخله هاي سلامتي و كاهش ناامني غذايي خانوار و ارتقاي پاسخگويي نظام ارايه خدمات به نيازهاي غيرطبي گيرندگان خدمت از ديگر اهداف نقشه تحول نظام سلامت است.

كاهش ميزان آلاينده هاي خطرناك و مهم زيست محيطي، جلب مشاركت مردم و همه دستگاه هاي ذينفع بر فعاليت هاي سلامت محور و كنترل سل و ايدز، حذف مالاريا، فلج اطفال، سرخك ، سرخجه و كزاز از ديگر مواردي است كه در نقشه تحول نظام سلامت كشور مورد توجه قرار گرفته است.

راهبردهاي لازم در شاخه هاي مختلف نظام سلامت با تدوين اين نقشه، تبيين شد و در اين عرصه به اصولي مانند رعايت كدهاي اخلاقي و تعهدات حرفه اي در آموزش، پژوهش و ارايه خدمات سلامت، پاسخگويي و مسووليت پذيري، توجه خاص به اقشار آسيب پذير و افزايش سواد سلامت مردم تاكيد شده است.

طبق اين نقشه بايد سالانه ۲۸۰ گواهي ثبت اختراع در حوزه سلامت كشور ثبت شود. همچنين طبق اين نقشه، بايد ۷۰۰مركز پژوهشي، ۹۰ پژوهشگاه و ۶۰ مركز رشد در كشور ايجاد شود.

شش جهت گيري كلي شامل اولويت دادن به علم و فناوري، حضور موثر درعرصه بين الملل، تكميل چرخه نوآوري، صيانت از منابع، تحول نظام آموزش سلامت و تبديل گفتمان علمي به گفتمان مسلط جامعه در نقشه جامع علمي سلامت كشور لحاظ شده است.