از مجموع شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي برخوردار از نعمت گاز در كشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهاي صنعتي كشور در ۸ سال اخير و با همت دولتهاي نهم و دهم از امكان استفاده از گاز برخوردار شده اند.

توسعه شبكه گازرساني به دليل تاثيري كه در ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري ، رفاه و اشتغالزايي در كشور دارد، همواره به عنوان مبنايي براي اجراي عدالت شناخته مي شود.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه رشد و توسعه شبكه گاز طبيعي كشور در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار چشمگير بوده است. تا پيش از سال ۱۳۵۷ ، تنها پنج شهر و يك روستا از نعمت گازطبيعي برخوردار بودند.
عملكرد دولت هاي نهم و دهم در بخش گازرساني نسبت به دولت هاي قبل پرشتاب تر بوده ، به طوري كه در ۸ سال گذشته گاز رساني به ۴۰۰ شهر و بيش از ۱۲ هزار روستاي كشور صورت گرفته است.
جواد اوجي مدير عامل شركت ملي گاز ايران با بيان اين كه از ابتداي شروع عمليات گازرساني در كشور تا سال ۱۳۸۴، بيش از ۶۰۰ شهر از نعمت گاز برخوردار شدند، افزود: اين در حالي است كه در ۸ سال اخير ۴۰۰ شهر به مجموع شهرهاي برخوردار از گاز طبيعي كشور افزوده شده است.
آمار گازرساني به روستاها كه همواره مورد توجه دولت هاي نهم و دهم بوده، قابل توجه تر است.
به گفته ي اوجي تا شهريور ماه سال ۱۳۸۴، بيش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند،اما در دولت هاي نهم و دهم ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستاي ديگر به شبكه سراسري گاز طبيعي متصل شده اند.
براساس آمار رسمي، در حال حاضر يك هزار شهر و بيش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ روستا در كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردارند و به عبارت ديگر بيش از ۹۶ درصد جمعيت شهرنشين و ۶۲ درصد جمعيت روستايي ايران مي توانند از اين حامل انرژي به عنوان يك سوخت پاك و با صرفه اقتصادي استفاده كنند.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران دراين خصوص اعلام كرد: درصد برخورداري خانوارهاي شهري و روستايي كشور از گاز طبيعي تا شهريور ماه سال ۱۳۸۴ بيش از ۶۰ درصد بوده است كه اين رقم در هشت سال اخير ۲۳ درصد افزايش يافت و به رقم ۸۳ درصد رسيد.
علاوه بر گازرساني به بخش خانگي ، گازرساني به واحدهاي صنعتي نيز همواره مورد توجه شركت ملي گاز ايران بوده است. در حالي كه ابتداي كار دولت نهم تنها ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي كشور از گاز طبيعي برخوردار بودند، اين تعداد در حال حاضر به بيش از ۵۸ هزار واحد صنعتي افزايش يافته كه حاكي از رشد بيش از شش برابري است.
بنابراين مي توان گفت كه از مجموع شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي برخوردار از نعمت گاز در كشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهاي صنعتي كشور، در ۸ سال اخير و با همت دولتهاي نهم و دهم از امكان استفاده از گاز برخوردار شده اند.

براي گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور ۳۴۰ هزار كيلومتر خط انتقال و ۲۳۸ هزار كيلومتر شبكه گذاري اجرا و ۱۶.۵ ميليون اشتراك گاز ايجاد شده است.
آمار رسمي حاكي از آن است كه براي تامين گاز مورد نياز اين حجم از مصرف كنندگان ، در سال ۱۳۹۱ بيش از ۱۷۸ ميليارد متر مكعب گاز از پالايشگاه هاي كشور دريافت و ۱۶۱ ميليارد متر مكعب براي مصرف در بخش هاي مختلف به خطوط لوله سراسري گاز كشور تزريق شده است.
همچنين در بخش گازرساني به پرو‍ژه هاي مسكن مهر تا پايان سال ۱۳۹۱ ، به يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد از دو ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر گازرساني شد و تا پايان شهريورماه امسال به ۶۰۰ هزار واحد مسكن مهر ديگر نيز گازرساني مي شود. براساس برنامه تدوين شده قرار است تا پايان سال جاري به باقي مانده اين واحدها نيز گازرساني صورت گيرد.

علاوه بر پروژه هاي اجرا شده گازرساني در سالهاي اخير، شركت ملي گاز ايران بهره برداري از ۱۶۴۵ پروژه گازرساني مشتمل بر ۲۴ شهر و ۱۱۴۷ روستا، ۲۲ پروژه ساختماني،۱۰ پروژه خط انتقال گاز، ۳۰۵ پروژه صنعتي، ۲۱ مورد جايگاه سي ان جي و گازرساني به ۱۴۱ هزار و ۲۲۱ واحد مسكوني مسكن مهر را در دست اجرا دارد.