در مجموع از ابتداي فعاليت دولتهاي نهم و دهم تا پايان سال ۹۱ به ميزان ۲۸۰ هزار تن محصول شيلاتي از كشور صادر شده كه ارزشي بيش از ۹۰۰ ميليون دلار را رقم زده است. بطوريكه متوسط عملكرد صادراتي محصولات شيلاتي سالانه ۳۹ هزار تن به ارزشي بيش از ۱۲۸ ميليون دلار در سال بوده است.

صادرات محصولات شيلاتي شامل خاويار، انواع ماهي و ميگو يكي از پايه هاي درآمدي كشور محسوب مي شود كه در بين صادرات محصولات غيرنفتي همواره ارز آوري خوبي براي كشور به همراه داشته است.
طبق آمارهاي موجود در دولت اول اصلاحات در مجموع بيش از ۳۸ هزار تن محصولات شيلاتي به ارزشي فراتر از ۲۴۶ ميليون دلار صادر شده است. اين در حالي است كه در دولت دوم اصلاحات با صادرات بيش از ۷۱ هزار تن محصولات شيلاتي تنها ۲۷۲ ميليون دلار نصيب كشور شده است. به عبارت ديگر رشد ۸۶ درصدي صادرات شيلاتي از لحاظ وزني، تنها منجر به افزايش ۱۰ درصدي ارزش آن شده است.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران ميزان صادرات محصولات شيلاتي در دولت دوم اصلاحات در سال ۸۰ ، ۹ هزارو ۹۰۴ تن به ارزش ۶۷ ميليون و ۴۴۰ هزار دلار بوده كه در سال ۸۱ به ۱۴ هزار و ۵۲ تن محصول با ارزشي بالغ بر۶۰ ميليون و ۷۴۰ هزار دلار رسيده است. رشد وزني صادرات محصولات شيلاتي در اين سال در حالي رقم خورده است كه ارزش آن با كاهش مواجه شده است.
در سال ۸۲ ميزان صادرات اين محصولات از مرز ۲۰ هزار تن فراتر رفت و به ۲۰ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۸۷ ميليون و ۴۳۱ هزار دلار رسيد. اين روند در سال ۸۳ با كاهشي اندك مواجه و از لحاظ وزني به ۲۰ هزار و ۳۲۹ تن و از لحاظ ارزشي به ۸۵ ميليون و ۲۴۵ هزار دلار رسيد.
كاهش محصولات صادراتي در زمينه شيلات در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ محسوس تر است. بطوريكه در سال ۸۴، ۱۶ هزارو ۷۸۴ تن محصولات شيلاتي به ارزش ۳۸ ميليون و ۹۸۳ هزار دلار از كشورمان به سمت بازارهاي جهاني روانه شد.
در مجموع در ۸ سال فعاليت دولت اصلاحات بيش از ۱۱۰ هزار تن محصول شيلاتي به ارزشي بالغ بر ۵۱۸ ميليون دلار از كشور صادر شده است كه متوسط سالانه آن ۱۳.۸ هزار تن به ارزش سالانه ۶۴.۸۶ ميليون دلار مي باشد.

** صادرات شيلاتي در دولت نهم و دهم
پس از استقرار دولت نهم صاردات محصولات شيلاتي مجددا روندي افزايشي گرفت. بطوريكه در سال ۸۵، ۳۰ هزار و ۳۰۸ تن محصول به بازارهاي جهاني صادر شد كه از قبل آن ۶۰ ميليون و ۳۰۸ هزار دلار ارز نصيب كشور گرديد.
وضعيت صادرات محولات شيلاتي در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ با تغيير چنداني همراه نبود اما در سال ۸۷ ميزان صادرات اين محصول از نظر وزني به ۲۴ هزار و ۳۷۷ تن كاهش پيدا كرد اما از لحاظ ارزشي در سطح ۶۰ ميليون و ۱۳۶ هزار دلار باقي ماند.

**افزايش صادرات انواع محصولات شيلاتي در دولت دهم
در ابتداي فعاليت دولت دهم صادرات محصولات شيلاتي به مرز ۱۰۰ ميليون دلار رسيد. بطوريكه طي سال ۸۸، صادرات انواع محصولات شيلاتي با وزن ۳۳ هزارو ۴۳۵ تن ارزشي بالغ بر ۹۹ ميليون و ۱۲۷ هزار دلار را رقم زد. در سال ۸۹ صادرات اين محصولات هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ ارزش با رشد مواجه شد و به ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۱۶۰ ميليون دلار رسيد. اين روند افزايش در سال ۹۰ نيز ادامه يافت. وزن اين محصولات با رشدي ۲۲ درصدي به ۵۶ هزار و ۸۱۴ تن رسيد و ارزش ۲۱۱ ميليون و ۶۲۸ هزار دلاري را رقم زد كه نسبت به ارزش صادرات شيلات در سال گذشته بيش از ۱۳۸ درصد رشد نشان مي دهد.
در سال ۹۱ صادرات بيش از ۶۰ هزار تن انواع محصولات شيلاتي همچون خاويار، ميگو و انواع ماهي و آبزيان دريايي از مرز ۲۵۰ ميليون دلار فراتر رفته است و پيش بيني مي شود در سال ۹۲ نيز ارزش صادرات اين گروه از محصولات از مرز ۳۰۰ ميليون دلار عبور كند.

در مجموع از ابتداي فعاليت دولتهاي نهم و دهم تا پايان سال ۹۱ به ميزان ۲۸۰ هزار تن محصول شيلاتي از كشور صادر شده است كه ارزشي بيش از ۹۰۰ ميليون دلار را رقم زده است. بطوريكه متوسط عملكرد صادراتي محصولات شيلاتي سالانه ۳۹ هزار تن با ارزش سالانه بيش از ۱۲۸ ميليون دلار بوده است.

باتوجه به آمارهاي فوق عملكرد دولتهاي نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات در زمينه صادرات محصولات شيلاتي از لحاظ وزني ۳ برابر و از لحاظ ارزشي ۲ برابر بوده است. نكته قابل توجه آنكه قيمت محصولات شيلاتي در جهان در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به مراتب بيشتر از قيمت در سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ بوده است. كاهش قيمت ها در بازرهاي جهاني در سالهاي ۷۷ تا ۷۸ بگونه اي بوده است كه در سال ۱۳۷۷ ارزش هر كيلوگرم محصول شيلاتي صادر شده برابر با ۷.۶۳ دلار بوده است كه با روندي كاهشي در سال ۱۳۸۱ به ۴.۳۲ دلار در هر كيلوگرم مي رسد. اين روند كاهش تا سال ۱۳۸۶ نيز ادامه دارد و ارزش هر كيلوگرم محصول شيلاتي صادر شده در اين سال به پايين ترين ميزان خود يعني ۱.۹۸ دلار مي رسد. اين روند از سال ۱۳۸۷ با رشد مواجه شده و در سال ۱۳۹۱ به ۴.۱۶ دلار براي هر كيلوگرم محصول شيلاتي صادر شده رسيده است.