تدوين و تجديد نظر در استاندارد ملي كشور، در بخش هاي مختلف در زمان دولت هاي نهم و دهم با ۱۵ هزار و ۴۳۵ مورد، رشد ۱۸۵ درصدي را تجربه كرد.

در دوره زماني بين سالهاي ۸۳ تا ۹۱ سازمان ملي استاندارد ايران در مجموع ۲۳ هزار و ۷۱۰ پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد صادر كرد كه با رشد ۲۷۴ درصدي مواجه شد.
اين در حالي است كه در بين سالهاي ۷۶ تا ۸۳ تدوين و تجديد نظر در استاندارد ملي كشور پنج هزار و ۴۲۵ مورد و صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد نيز در به شش هزار و ۳۴۳ مورد رسيده بود.
در حالي كه تدوين و تجديد نظر در استاندارد ملي كشور در سال ۸۴، تنها ۹۷۰ مورد بود، اين رقم در سال ۸۹ به دو هزار و ۴۸۱ مورد و در پايان سال گذشته به دو هزار و ۵۷۸ مورد افزايش يافت.
در عرصه هاي بين المللي نيز مشارك ايران در تدوين استانداردهاي بين المللي در سال ۸۴، ۴۸۰ مورد بود، اما در سال ۹۰ اين رقم به يك هزار و ۳۹۰ و در پايان سال ۹۱ به يك هزار و ۳۹۱ مورد رسيد.
در سال ۸۴ ، آموزش مسئولان كنترل كيفيت استانداردهاي ملي كشور به ۱۱۴ هزار نفر ساعت رسيد، در حالي كه اين دوره آموزشي در سال ۹۰ به ۳۳۱ هزار و در سال ۹۱ به ۳۵۶ هزار نفر ساعت افزايش يافت.
در اين سال بازرسي فني از واحدهاي توليدي و خدماتي توسط سازمان ملي استاندارد ايران در سطح كشور، ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد بود كه در سال ۸۶ اين رقم به ۳۰ هزار و ۹۵۹ مورد، در سال ۸۸ به ۵۲ هزار و ۲۰۰ بازرسي و در سال ۹۱ به ۵۴ هزار و ۵۰۰ مورد رسيد.
طبق گزارش سازمان ملي استاندارد ايران، در حالي كه نمونه برداري و آزمون محصولات واحدهاي توليدي و مراكز عرضه در سال ۸۴ ، ۷۴ هزار مورد شد، در سال ۸۵ اين رقم به ۹۶ هزار و ۶۰۰، در سال ۸۸ به ۱۵۴ هزار مورد و در پايان سال گذشته به ۱۲۰ هزار نمونه برداري افزايش يافت.
همچنين تعداد شركت هاي همكار به منظور تاييد صلاحيت موسسات ارزيابي و انطباق، شركت هاي بازرسي فني و شركت هاي مشاوره سيستم هاي مديريت كيفيت سازمان ملي استاندارد ايران در سال ۸۴ حدود ۶۰ شركت بود، در حالي كه در سال ۸۷ تعداد اين شركت ها به ۱۰۰ شركت، در سال ۹۰ به ۴۴۹ افزايش يافت و در سال ۹۱ تعداد آن به حدود ۴۲۱ شركت رسيد.
در سال ۸۸ صدور گواهي آسانسور در كشور تنها ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد بود، اما در سال ۹۰ اين شاخص به ۲۱ و ۷۰۰ مورد و در پايان سال گذشته به ۲۲ هزار و ۵۰۰ مورد در سراسر كشور رسيد.
در سال ۸۴ صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد ايران يك هزار و ۸۰۱ مورد بود، در حالي كه در سال ۸۷ اين رقم به دو هزار و ۶۱۶ مورد، در سال ۸۹ سه هزار و ۳۶۴ و در سال گذشته به چهار هزار و ۸۸۳ پروانه رسيد.