تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه ISI در سال‌های 76 تا 84 تعداد 19266 مقاله بوده كه در مقايسه با سال‌های 68 تا 76حدود 6 برابر رشد داشته است / از سال 1357 تا اوايل خرداد 1392 در مجموع 216108 مقاله و سند علمي از سوی پژوهشگران ايرانی در پايگاه اسکوپوس به ثبت رسيده است كه بالغ بر 192 هزار سند و مقاله علمی آن مربوط به سال‌های 1384 تا 1392 است

آمارهای رسمی و مورد تایید وزارت علوم در حوزه فعالیت‌های پژوهش و فناوری با تكیه بر تلاش اعضای هیات علمی و دانشجویان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی موفقیت‌های بسیار مهمی را در پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران در سطح جهان داشته است كه مراجعه به پایگاه‌های بین المللی ISI و SCOPUS میزان رشد و تولید علم در جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

از این میان سهم دولت‌های نهم و دهم در توليدات علمی ايران در بعد از انقلاب اسلامی 85 تا 88 درصد كل توليدات علمی پس از انقلاب اسلامی بوده است. بر اساس رتبه بندی پایگاه بین المللی ISI وضعیت تولیدات علمی از سال 57 تا 92 به این صورت است:

تعداد مقالات ایرانی نمایه شده ایران از سال 57 تا 92

سال 57

دولت چهارم (68-57)

دولت پنجم و ششم (76-68)

دولت هفتم و هشتم (84-79)

دولت نهم و دهم (92-84)

مجموعه مقالات از ابتدای انقلاب تا خرداد92

669

2879

3056

19266

150188

175489

 

رشد تولیدات علمی در دولت‌های نهم و دهم در پایگاه بین المللی ISI

از ابتدای پیروزی انقلابتاکنون

دولت نهم

دولت دهم

175389

46742

103446

 

 

بر اساس جدول فوق از سال 1357 تا اوايل خرداد 1392 مجموعا 175 هزار و 389 مقاله و سند علمي از سوی پژوهشگران ايرانی در پايگاه ISI به ثبت رسيده است كه بالغ بر 150هزار سند و مقاله علمي آن مربوط به سال‌های 1384 تا 1392(دولت نهم و دهم)است. به عبارت دیگر بيش از 85 درصد توليدات علمی ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی مربوط به دولت‌های نهم و دهم است كه بيش از 103هزار مقاله آن يعني 59 درصد مربوط به سال‌های 1388 تاكنون ‌می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری برای مردم، بر اساس جداول و نمودارهای فوق در حالی كه تعداد مقالات نمايه شده در سال1357 در پايگاه ISI تعداد 669 مقاله گزارش شده بود، اين تعداد تا سال 1368 (پايان دولت چهارم) به 2879 مقاله رسيد و در بين سال‌های 1368-1375 (دولت‌های پنجم و ششم)با يک برابر افزايش به 3056 مقاله و سند علمی رسيد.

 

 

 


این نمودارها بيانگر اين است كه تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه ISI در سال‌های 76 تا 84 تعداد 19266مقاله بوده كه در مقايسه با سال‌های 68 تا 76حدود 6 برابر رشد داشته است.

بر اين اساس تعداد مقالات نمايه شده در بين سال‌های 84 تا 92 به 150188 مقاله رسيده است كه در مقايسه با سنوات قبل حدود 8 برابر رشد داشته است.

نكته مهم اين كه بر اساس مقالات نمايه شده در پايگاه بين المللي ISIاين شتاب در توليد علم ايران را به رتبه اول در منطقه ارتقاء داده است. همچنين جداول و نمودارهاي فوق بيانگر اين است كه سهم ايران در توليد علم جهان از يك دهم درصد در سال 1357 به بيش ازدو درصد در سال 1392 رسيده است.

تعداد مقالات نمایه شده ایرانی در پایگاه بین المللی در سال‌های 57 تا 92 به شرح ذیل است:

وضعیت تولید علم ایران از نظر پایگاه اسکوپوس

سال 57

از سال 57 تا پایان دولت چهارم( 1368)

1368 تا 1376

1376 تا 1384

1384 تا 1392

مجموع مقالات از ابتدای انقلاب تا خرداد92

403

1708

2541

8825

192096

216108

 

رشد تولیدات علمی در دولت‌های نهم و دهم در پایگاه بین المللی اسکوپوس

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

دولت نهم

دولت دهم

216108

51682

140414

 

بر اساس جدول فوق از سال 1357 تا اوايل خرداد 1392 در مجموع 216108 مقاله و سند علمي از سوی پژوهشگران ايرانی در پايگاه اسکوپوس به ثبت رسيده است كه بالغ بر 192 هزار سند و مقاله علمی آن مربوط به سال‌های 1384 تا 1392 است. يعني بيش از 88 درصد توليدات علمي ايران پس ازپيروزی انقلاب اسلامی مربوط به دولت‌های نهم و دهم است كه بيش از 140 هزار مقاله آن (65 درصد) مربوط به سال‌های 1388 تاكنون است.