شب گذشته رئیس جمهور به گزارش صدروزه ای از عملکرد دولت پرداخت که ارادت های نامتعارف مجری های برنامه، رسمیت و روال گزارش دهی برنامه را به کلی زیر سؤال می برد.