به قول قدیمیا!

آنچه تو در آینه می بینی، من در خشت خام می بینم!