مجموعه 78 پوستر با كيفيت، از سخنان امام خامنه اي پيرامون بسيج در قالب هشت مجموعه فشرده شده با حجم 17 مگابايت تهيه گرديده كه از لينك هاي ذيل قابل دريافت مي باشد.

ـ دانلود مجموعه اول با حجم 1460 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه دوم با حجم 1670 كيلوبايت

ـ دانلود مجموعه سوم با حجم 2520 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه چهارم با حجم 2412 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه پنجم با حجم 1741 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه ششم با حجم 1782 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه هفتم با حجم 1579 كيلو بايت

ـ دانلود مجموعه هشتم با حجم 4209 كيلو بايت